vineri, 29 ianuarie 2021

PARACLISUL al doilea, al Cuviosului NICHIFOR cel LEPROS. "Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre."

 
Preotul binecuvântează: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...
Iar dacă nu este preot se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri...

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește! (de trei ori),

Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Doamne miluiește! (de 12 ori),

Slavă...Și acum...

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru (de trei ori).

Psalmul 142:


Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi aceste:

Troparul

glasul al 3-lea: 

De luptele lui Nichifor cel Lepros și de bărbăția lui întru nevoință și îngerii s-au uimit, căci precum un alt Iov a răbdat și mai presus de fire pătimind pe Dumnezeu L-a slăvit, Care și acum cu slavă și cu darul minunilor l-a încununat. Acestuia cu credință să-i strigăm : Bucură-te, povățuitorul monahilor! Bucură-te, stâlp de lumină al Bisericii! Bucură-te, că sfintele tale moaște bună mireasmă a nădejdii au dobândit!

Condacul

glasul al 2-lea

Trecând ca un viteaz prin durerile și cumplitele schilodiri ale leprei, te-ai avântat în împlinirea cuvintelor Evangheliei, Sfinte Nichifor, și te-ai făcut sălaș al Preasfintei Treimi, prin necurmata rugăciune și stăruință în răbdare. Pentru aceea te-ai și înveșmântat cu slava cea dumnezeiască și nematerialnică, purtând în trupul tău mult pătimitor strălucirea cea atotbiruitoare a Învierii lui Hristos.

Psalmul 50


Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

 

Canonul Sfântului Nichifor cel Lepros

Cântarea I


Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre. 
 
Vlăstar binecuvântat răsărit din ostrovul Cretei te cunoaștem pe tine, Sfinte Nichifor, iar roadele rugăciunilor tale hrănesc mulțime de noroade, dăruind tuturor sațiul gustului veșniciei, spre chemarea la înnoirea lăuntrică. Curăță-ne inimile de toate rădăcinile stricăciunii, ca și întru noi să se facă lucrătoare Evanghelia lui Hristos, Cel Care a venit în lume pentru cei păcătoși. 
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre. 
 
Ai rămas orfan de mic și ai cunoscut preabine durerea lipsei de dragoste, Părinte Nichifor, însă Cel Care te povățuia în taină și îți purta de grijă era Însuși Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceea și noi, cei care suntem împovărați cu simțămintele cele despărțitoare de Dumnezeu, suspinăm cerându-ți mila și ocrotirea părintească, spre a putea răzbi în acest veac anevoios pentru lucrarea dragostei. 
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre. 
 
Spre a-ți câșitga pâinea cea de toate zilele ai ucenicit într-o frizerie, Sfinte Nichifor, și, deprinzând meșteșugul cel de trebuință, ai slujit după putere înfrumusețării chipului oamenilor. Curăță și luminează chipul nostru cel lăuntric, care s-a întunecat prin zvârcolirea cugetelor, prin privirea în zările păcatului, prin auzirea veștilor stricăciunii, prin adulmecarea fărădelegii și prin gustarea roșcovelor celor porcești. 
 
Slavă...
 
Ai luat drumul Ierusalimului, urmând răposatei maicii tale Glicheria, Sfinte Nichifor, și pășind prin locurile în care a umblat Însuși Dumnezeu-Omul, Lui I-ai încredințat după putere viața ta. Învață-ne și pe noi a ne încredința Sfintei Treimi, cu toate puterile sufletești, ca, nemaiascunzând nimic de Domnul, să încetăm a ne minți pe noi înșine, bineștiind că nimic nu se poate tăinui de privirea Sa atotvăzătoare. 
 
Si acum....
 
a Născătoarei de Dumnezeu:
 
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, tu ești Maica orfanilor și a năpăstuiților, venindu-le grabnic întru ajutor, pentru că dimpreună cu Fiul tău ați cunoscut deplin traiul sărăcăcios în această lume. Miluiește-ne, Preabună, și ne dăruiește bogăția sănătății, ca dintru ea să rodească luarea-aminte la cuvintele Fiului lui Dumnezeu, prin a căror lucrare intrăm și noi pe cărarea cea strâmtă a mântuirii. 
 

Cântarea a III-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului Ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, Cel ce eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, unule Iubitorule de oameni.
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre. 
 
Plecând cu binecuvântare arhierească spre ostrovul Chiosului, ai fost primit de către Sfântul Antim în leprozeria de care purta grijă, iar tu, luminându-te la vederea strălucirii chipului său, te-ai umplut de nădejdea binecuvântării dăruite ție de Dumnezeu. Ocrotește-ne și pe noi, Sfinte Nichifor, cu nebiruita ta putere, păzindu-ne de cumplita lepră sufletească a urâciunii și disprețului dintre oameni. 
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.
 
Îndrăgind cuvintele grăite de Fiul lui Dumnezeu în Evanghelie și gustând din focul lor cel veșnic, ai râvnit sfintelor cântări, Sfinte Nichifor, și ai ajuns psalt al bisericuței leprozeriei, slujind cu evlavie și văzând minunile săvârșite de Sfântul Antim, Starețul tău. Pentru aceea și noi te rugăm, prin cuvântul tău cel mângâietor, umple-ne pe toți de bucuria răbdării și de seninătatea celor care călătoresc în lume dimpreună cu Domnul. 
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.
 
Primenindu-te cu îndulcirea dumnezeiască a venirii harului și voind a nu mai fi despărțit de lucrarea sa, ai însetat a primi chipul cel monahicesc, Părinte  Nichifor, ca astfel să-ți închini desăvârșit viața lui Dumnezeu. Iar Sfântul Antim, Starețul tău, a primit dorința ta cea bună și te-a afierosit Domnului Hristos, făcându-te oștean al Său și prin descoperire de Sus vestindu-i-se că vei moșteni darul său și vei ajunge făcător de minuni.
 
Slavă...
 
Făcând ascultare desăvârșită și sorbind astfel din binecuvântarea cerească a dragostei Preasfintei Treimi, te-ai făcut vas al harului, Sfinte Nichifor, și ai clădit nevoință peste nevoință, temeluindu-le pe toate în sărăcia și fecioria pentru Hristos. Pogoară și în inimile noastre strălucirea viețuirii tale, ca purcezând și noi pe calea purtări de fiecare zi a Crucii, să privim cu ochi curățați greutățile pe care Însuși Domnul le poartă dimpreună cu noi. 
 
Si acum...
 
a Născătoarei de Dumnezeu:
 
Dumnezeiască Fecioară și Maică, suspinele și lacrimile noastre le punem la picioarele tale, știind că inima înfrântă și smerită primește toată ocrotirea ta. Pentru aceea, te rugăm, dă-ne nouă a gusta din bucuria Crucii, ca prin îndelungă răbdare și stăruință în rugăciune, să înceapă a se ivi în noi mugurii cei înnoitori ai primăverii Învierii, care se înveșmântează întru Lumina cea de Sus.
 
Stihiri:
 
Trăind în ascultare ai intrat în taina cea mare a smereniei Fiului, pentru aceea și El a mijlocit pentru tine la Tatăl, ca Unul care este Întâi Născut dintre cei morți. 
 
Cântarea inimii tale a cuprins unduirile cele dumnezeiești ale cuvintelor Evangheliei, întru care s-au desfătat cu sfântă îndulcire toți cei care au răzbit în veacul acesta pământesc. 
 
Orb, schilod și paralitic te-a făcut lepra în trupul tău, dar văzător de Dumnezeu, sprinten în trezvie și vultur în zborul inimii te-a arătat Duhul Sfânt, ca să se preamărească și întru tine Crucea Fiului, din încredințarea Tatălui. 
 
Preotul zice ectenia: 
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule...
la care îi pomenește pe cei pentru care se face paraclisul. 
 
Dacă Paraclisul se săvârșește fără preot, aici vom zice: 
Sfinte Părinte Nichifor, grabnic tămăduitorule, milostivește-te spre robii tăi aceștia...
și pomenim numele celor pentru care ne rugăm. 

Doamne miluiește (12 ori).

Apoi preotul zice ecfosul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Tie slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Sedealna
glasul al 4-lea:

Neputincioșii lumii primesc de la tine privirea ta împodobită cu șiraguri de lacrimi, Sfinte Nichifor, căci tu cunoști nemijlocit povara durerilor pământești, iar mâna ta cea puternică se face reazem și ajutor dumnezeiesc celor istoviți și doborâți în dureri și boli. Nu înceta a veni printre noi și, surâzându-ne în inimi cu prietenia ta, învață-ne a ne petrece zilele în sfântă însoțire cu Dumnezeu

Cântarea a IV-a

Irmos: Tu ești întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu ești luminarea celor întunecați și pe Tine Te laudă duhul meu.
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.
 
Ca un pom tânăr crescut în tărâmul nevoințelor te-ai arătat, Sfinte Nichifor, și împuternicindu-te cu fiecare strădanie săvârșită în ascultare, ți-ai înfipt rădăcinile în adâncimile smereniei, aducând la lumină blândețea și pacea Duhului Sfânt. Pentru aceea nu te-ai îngrijorat de schilodirile aduse ție de lepră, ci toată nădejdea punând-o în Dumnezeu, le-ai primit pe toate ca din mâinile Sale. 
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.
 
Neîncetată a fost privegherea ta prin rugăciunea de toată vremea și, aflându-te în războiul cel duhovnicesc, nu ai slăbit strădaniile, Sfinte Nichifor, ci ca un viteaz te-ai avântat în truda cea aducătoare de har, săvârșită din dragostea fată de semenii cei de aproape ori de departe. Slobozește-ne și pe noi din învârtoșările patimilor, ca intrând în lumina Evangheliei, să pășim întru bucurie, lepădând orbecăiala poftelor pământești. 
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.
 
Durerile tale cine le poate ști, afară de Dumnezeu, Preacuvioase Nichifor, de aceea suspinul tău cel lăuntric a găsit reazem și îmbrățișare deplină în suspinul Duhului Sfânt. Taină preamare a fost viața ta, căci purtând în inimă slava Soarelui Dreptății, ai fost învățat să sorbi puțin câte puțin din noianul durerilor lumii, ca și prin tine să se dăruiască neasemănată alinare firii omenești, mult încercată de puhoiul mândriei și de prăvălirile nebunești și pătimașe în deznădejde. 
 
Lacrimile tale înveșmântate în milă, au îmbrățișat neputințele și căderile multor oameni, Sfinte Nichifor, dăruind nădejde și ridicare multora, care nici măcar nu auziseră de tine. Dar tu, urmând smereniei Domnului tău, ai voit a rămâne neștiut, spre a îmbrățișa cu putere necheltuită pe tot omul venit în lume și a-l purta în adâncurile dragostei lui Dumnezeu, spre dobândirea strălucirii depline întru Lumina Învierii. 
 
Si acum..., 
 
a Născătoarei de Dumnezeu:
 
Luminătoare și chivernisitoare a monahilor ești cunoscută, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, și tuturor celor care se sârguiesc a-l iubi pe aproapele prin puterea Evangheliei, le dăruiești cunoștință dumnezeiască și vedere cuprinzătoare a meșteșugurilor diavolești. Picură și în inimile noastre, Preacurată, neîmputinata ta milă, ca astfel să ne trezim din somnul cel întunecat al moleșelii și trândăviei. 
    

Cântarea a V-a


Irmos: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-o nouă, Iubitorule de oameni. 
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.
 
Știind că ești închis în leprozerie pentru tot restul vieții, ai mulțumit lui Dumnezeu pentru cele dăruite ție, Sfinte Nichifor, iar când trupul a început să îți fie sfârtecat de colții leprei, ai răbdat mucenicește, știind că durerile te înveșmântează cu slava cea veșnică. Iar noi, minunându-ne de stăruința ta în nădejde și credință,  îți cerem ocrotirea părintească și spor de înțelepciune.
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.
 
Strălucirea curăției ai dobândit-o prin rugăciune, Sfinte Nichifor, iar lepra ți s-a făcut precum un nor pe limpezimile cerului, știind că nici o suferință nu este neștiută razelor și privirii atotcunoscătoare ale Dumnezeirii. Spală și întunericul nostru lăuntric, cu revărsările cele de lumină ale lacrimilor tale, ca lepădându-ne de poftele cele dobitocești, să ne învrednicim de hrana cea cuviincioasă omului - Trupul și Sângele Domnului Hristos.
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.
 
Secera sfârșitului socotindu-o a fi neîncetat asupra ta, ți-ai gătit sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeul nostru, Sfinte Nichifor, trăindu-ți fiecare zi ca și cum ar fi cea din urmă. Miluiește-ne și pe noi cei cu mintea împrăștiată și care ne socotim a fi veșnici pe acest pământ, nepricepând că suntem cu totul subjugați poftei ochiului și trufiei vieții. 
 
Slavă...
 
Lepra ți s-a făcut veșmânt de durere, prin care ai intrat în adâncurile inimii, Sfinte Nichifor, unde te-ai întâlnit prin stăruința rugăciunii cu Hristos cel răstignit și înviat. Curăță-mă și pe mine de solzii cei împietriți ai nesimțirii, ca dobândind primenirea sufletească să lepăd viclenia și fățărnicia care umple cu stricăciune și nesfârșite gunoaie, viata mea. 
 
Si acum...
 
a Născătoarei de Dumnezeu:
 
Întru deschiderea bratelor tale la rugăciune cuprinzi toată firea omenească, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, și, tăinuind întru dragostea ta suspinele, încercările și suferințele a miliarde de oameni, ai îmblânzit și domolit durerile multor osteniți și împovărați ai lumii. Pentru aceea și noi îți încredințăm lacrimile noastre, știindu-te preaputernică în a le preschimba în bucuria învierii sufletești. 
 

Cântarea a VI-a


Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni. 

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre. 
 
Tăciunii cei întunecați ai gândurilor materialnice și ai întristării, i-ai aprins cu focul Duhului Sfânt, Sfinte Nichifor, și, mistuindu-i cu vâlvătăile lacrimilor de pocăință, te-ai răcorit în văpaia cea neasemănată a strălucirii dumnezeiești. Pentru aceea, mulțime mare de oameni aleargă către ajutorul tău, știind că poposesc în brațele unui om care îi iubește mai mult decât își pot închipui. 

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre. 
 
Pe muntele curăției ai urcat purtând crucea răbdării, Sfinte Nichifor, și, fiind măcinat de durerile leprei precum grâul într-o moară, ai rodit întru omul cel dinăuntru lanurile grânelor dumnezeiești, care nu se lasă cunoscute și gustate decât întru lumina Soarelui Dreptății, Cel Care prin razele Sale, deopotrivă usucă și drojdia vicleniei, fățărniciei și a împuțitei mândri. 

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre. 
 
Îmbrățișare feciorelnică și plină de bunătate ai dăruit lumii întregi, Sfinte Nichifor, căci rămânând tăinuit în odaia leprozeriei și încingându-te cu suspinul Duhului Sfânt, te pogorai cu Domnul până la temelia firii omenești, spre a sorbi mulțimea prihănirilor tuturor păcatelor și a te uni mai desăvârșit cu Cel Care în Ghetsimani a asudat și a plâns pentru noi cu lacrimi de sânge. 
 
Slavă...
 
În temnița de o jumătate de veac a leprei, prin noianul de dureri purtate cu răbdare, te-ai făcut sălășluire a Sfântului Duh, Preacuvioase Nichifor, iar trupul tău ciopârțit de boală, a dobândit în ochii lui Dumnezeu limpezime de cleștar. Pentru aceea te-a și dăruit Domnul veacului nostru, cel plin de atâtea temnițe ale minții, ca să aflăm prin tine cheia slobozeniei lăuntrice
 
Si acum..
 
a Născătoarei de Dumnezeu:
 
Mila ta cea de necuprins cu mintea s-a făcut palat al oropsiților lumii, Pururea Fecioară Marie, căci toți cei care îți cer cu stăruință ocrotirea, dobândesc din bogăția lepădării de păcat. Nu înceta a pogorî în inimile noastre focul Evangheliei, ca și noi înseninându-ne în dragostea pentru semeni, să învățăm a cuprinde în rugăciune durerile și suspinurile celorlalți. 
 
Stihară:
 
Am adormit în moleșeala păcatului, dar rugăciunile tale m-au deșteptat, Sfinte Nichifor, și lepădând visarea înșelăciunii, mi se dă a vedea lămurit lucrarea cea dumnezeiască a minunilor tale. 
 
Preotul zice ectenia: 
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule...
la care îi pomenește pe cei pentru care se face paraclisul. 
 
Dacă Paraclisul se săvârșește fără preot, aici vom zice: 
Sfinte Părinte Nichifor, grabnic tămăduitorule, milostivește-te spre robii tăi aceștia...
și pomenim numele celor pentru care ne rugăm.

Doamne miluiește (12 ori).

Apoi preotul zice ecfosul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Tie slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Condac
glasul al 2-lea:

Trecând ca un viteaz prin durerile și cumplitele schilodiri ale leprei, te-ai avântat în împlinirea cuvintelor Evangheliei, Sfinte Nichifor, și te-ai făcut sălaș al Preasfintei Treimi, prin necurmata rugăciune și stăruință în răbdare. Pentru aceea te-ai și învesmântat cu slava cea dumnezeiască și nematerialistă, purtând în trupul tău mult pătimitor strălucirea cea atotbiruitoare a Învierii lui Hristos. 

Prochimen
glasul al 4-lea:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. 

Stih: Ce vom răsplăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă? 

APOSTOLUL 


Preotul: Înțelepciune.
 
Dacă la săvârșirea paraclisului nu se află nici un preot ori diacon, Apostolul și Evanghelia pot fi citite de către un simplu credincios, cu luare-aminte, cu smerenie și dragoste. 
 
Din Întâia epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire (1, 18-31):

Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.  Căci scris este: "Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o".  Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia?  Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii.  Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune,  Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie.  Dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.  Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită de către oameni nebunie, este mai înţeleaptă decât înţelepciunea lor şi ceea ce se pare ca slăbiciune a lui Dumnezeu, mai puternică decât tăria oamenilor. Căci, priviţi chemarea voastră, fraţilor, că nu mulţi sunt înţelepţi după trup, nu mulţi sunt puternici, nu mulţi sunt de bun neam;  Ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari;  Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt,  Ca nici un trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Din El, dar, sunteţi voi în Hristos Iisus, Care pentru noi S-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare, Pentru ca, după cum este scris: "Cel ce se laudă în Domnul să se laude". 
Preotul: Pace ție, cititorule. 
Citețul: Si duhului tău. Aliluia...

EVANGHELIA

(Luca 17, 11-19)


Preotul: Cu înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. 
Credincioșii: Si duhului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Credincioșii: Slavă Tie, Doamne, slavă Tie.
Preotul: Să luăm aminte. 
Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim şi trecea prin mijlocul Samariei şi al Galileii,  Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe,  Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit.  Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
 
Pentru rugăciunile Preacuviosului Tău Nichifor, Milostive, curătește mulțimea greșelilor noastre. 
 
Si acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
 
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. 
 
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curătește fărădelegile noastre. 

Stihară: Cu brațele deschise spre cer te-a văzut ucenicul tău, Sfinte Nichifor, iar plutirea ta în văzduh în vremea rugăciunii și strălucirea dumnezeiască a feței tale, l-au încredințat că vezi surâsul lui Dumnezeu. 

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea dreptmăritorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. 
 
Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; 
cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; 
cu folosințele cinstitelor Puteri Cerești celor fără de trup; 
pentru rugăciunile cinstitului, măritului Proroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; 
ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; 
ale celor între Sfinți Părinților noștri, mari dascăli și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni; 
ale Sfinților, măriților, bunilor biruitori Mucenici; 
ale Sfântului Preacuviosului Nichifor cel Lepros, grabnicul tămăduitor; 
ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri: Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfințit și Dimitrie cel Nou; 
ale Sfinților și drepților dumnezeiești părinti Ioachim și Ana; 
ale Sfântului (numele), a cărui pomenire o săvârșim astăzi și pentru ale Tuturor Sfinților, rugămu-ne, Multmilostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii și ne miluiește pe noi. 

Doamne miluiește (de 12 ori). 

Apoi ecfonisul: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni...

Dacă Paraclisul se săvârșește fără Preot, credinciosul zice această rugăciune:
 
Voi trece ca o frunză uscată din această viață, Sfinte Părinte Nichifor, iar atunci zadarnic îmi va părea rău că am cheltuit în deșertăciuni răstimpul acestei viețuiri pământești. De aceea, azi vin înaintea ta și te rog, pune putere în mine ca să mă trezesc din nălucirile cele nebunești ale închinării la confort și desfătării trupești. De voiești, dăruiește-mi sănătate; de vrei, dăruiește-mi pace sufletească; dacă binevoiești, vindecă-mi orbirea inimii. Însă un lucru îți cer cu stăruință: dă-mi iubire de osteneală și de rugăciune, ca prin acesta intrând în lucrarea poruncilor Evangheliei, să-mi se lumineze viața cu strălucirea cea dumnezeiască a cuvintelor Domnului Hristos, spre a se înțelepți până în sfârșit sufletul meu, cu binecuvântarea și puterea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. 
 
Doamne miluiește (de 12 ori). 
 

Cântarea a VII-a

 
Irmos: Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. 
 
Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.

Hrană de praznic și merinde pe cale te-ai făcut tuturor celor care pribegim în acest veac, Sfinte Nichifor, căci prin pilda răbdării și a nevoințelor tale ne umplem de nădejdea cea binecuvântată a harului lui Dumnezeu, care se face lucrător și în viețile noastre. Nu înceta a ne milui până la cea din urmă suflare a vieții noastre, ocrotindu-ne cu tăria rugăciunilor tale. 

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.  

Sare a propovăduirii scoasă din străfundurile mulțimii pătimirilor pământești ne este viețuirea ta, Sfinte Nichifor, căci cufundându-te în rugăciunea văzătoare de Dumnezeu, ai adus lumii daruri care vor fi cunoscute îndeobște doar în vremea Judecății de Apoi. Presară și în mințile noastre cuvintele grăite în Evanghelie, ca dobândind neîmprăștiere în rugăciune, să arvunească închegare și statornicie și viața noastră lăuntrică. 

Slavă...

Pâine coaptă în focul multor osteneli ni se înfățișează viața ta, Sfinte Nichifor, iar gustul ei cel dumnezeiesc ne curăță de împătimirile deznădejdii și ale necredinței, dăruindu-ne din sațiul odihnei în Dumnezeu. Primește și sărmana noastră rugăciune și, dăruindu-ne lumina cunoștinței, deschide-ne ochii spre a pricepe înșelările cele multe ale zilelor noastre. 

Si acum...

 a Născătoarei de Dumnezeu:

Zările cele de necuprins cu mintea ale cunoștinței dumnezeiești se odihnesc pe umerii tăi, Născătoare de Dumnezeu, iar Heruvimii și Serafimii se sfiesc dinaintea strălucirii slavei tale. Pentru aceea și noi cei robiți întunericului minciunilor noastre, punem înaintea ta picături de lacrimi, cerând prin tine iertare Fiului tău, și Dumnezeului nostru. 

Cântarea a VIII-a

Irmos: Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă oștirile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.  

Destăinuindu-ți gândurile Starețului tău, Sfântul Antim, și făcând ascultare fiind încredințat de sfințenia vieții lui, ai pornit pe urmele lui Hristos, Cel Care a făcut ascultare de Tatăl până la moarte și încă moarte pe Cruce. Luminează-ne și pe noi, ca prin amănunțita osebire a binelui de rău să cunoaștem pricinile păcatului și, lepădându-ne de ele prin puterea Spovedaniei, să ne slobozim de bezna patimilor. 

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.  

În focul cel dumnezeiesc al Sfintei Liturghii cufundându-te, ai aprins în tine tot ce ai trăit în afara Evangheliei, Sfinte Nichifor, și unindu-te cu cugetele și viețuirea lui Hristos, ți-ai deschis brațele inimii și ai cuprins în dragostea ta întreaga fire omenească, făcându-te asemenea cu Cel Care, din dragoste pentru om, a întins brațele sale pe Cruce și a pășit în moarte, nimicind-o cu dumnezeiască viață. 

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.  

Văzându-l strălucind pe Starețul Antim în vremea dumnezeieștii Liturghii, ai tăinuit în inima ta vedera slavei nematerialnice, Sfinte Nichifor, și, cerând cu stăruință mila lui Dumnezeu, la vremea rânduită te-ai împodobit și tu cu venirea Luminii celei nezidite. Pentru aceasta și noi cei pângăriți în funinginea păcatului, venim cu lacrimi înaintea ta, cerându-ți luminare sufletului și sănătate trupului. 

Slavă...

Trupul și Sângele Domnului primindu-L întru cuviință și recunoștință, Sfinte Nichifor, s-a temeluit întru tine pământul cel nou al Ierusalimului de Sus, iar harul cuibărindu-se în miezul trupului tău, a ridicat către îndumnezeire suspinul tău, făurindu-ți din smerenie mireasmă a veacului ce va să fie. Pentru aceasta și mulțime de noroade aleargă către sfintele tale moaște, ca unele ce izvorăsc nenumărate minuni și binecuvântări. 

Si acum..., 

a Născătoarei de Dumnezeu:

Mărgăritar cu strălucire dumnezeiască al firii omenești te avem pe tine, Preacurată Fecioară Marie, tu fiindu-ne comoară a dragostei și a alinării în tulburările acestui veac. Spală-ne în lacrimi, Multmilostivă Maică, ca înnoindu-ni-se cu strălucire haina Botezului, să ne învrednicim a primi Trupul și Sângele minunatului tău Fiu și Dumnezeului nostru. 

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaslăvindu-L pe Dânsul întru toti vecii. 

Irmosul: Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și preaînălțați-L întru toți vecii. 

Cântarea a IX-a

Irmos: Spăimântatu-s-au cerurile și marginile pământului s-au cutremurat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în trup. 

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre. 

Ai băut până la fund paharul durerilor pământești și te-ai împuternicit ca un viteaz, Sfinte Părinte Nichifor, căci cu mintea lui Hristos ai săvârșit această nevoință, Duhul Sfânt sălășluind întru tine și deslușindu-ți toate subțirimile acestei căi. Pentru aceea și noi cei prunci cu mintea, ne veselim de biruința ta dumnezeiască și îți cerem să ne dăruiești acoperământul milei și a bunăvoirii tale. 

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre. 

Umplându-te încă din vremea viețuirii pământești de slava Învierii lui Hristos, s-a sfințit și trupul tău, Preacuvioase Nichifor, căci chiar dacă întru cele văzute erai schilodit și paralitic, înlăuntru erai pecetluit cu puterea purtării Crucii, dintru a cărei slavă și moaștele se fac binemirositoare. Picură în inimile noastre mirul cuvintelor Evangheliei, ca strămutându-ne din tărâmul păcatului, să dobândim lacrimi de umilință. 

Stih: Sfinte Nichifor, tămăduiește sufletele și trupurile noastre.

Smerita ta îngropăciune s-a făcut într-o ceată de câțiva leproși, Sfinte Nichifor, dar Eumenie, ucenicul tău, știa că acela care este îngropat este sfânt înaintea lui Dumnezeu. De aceea și la vremea rânduită, când a dezgropat osemintele tale, l-ai binecuvântat cu valuri de bună mireasmă, spre a vesti lumii cele ce Domnul le-a făcut cu tine în taină, cât încă viețuiai pe pământ. 

Slavă....

Făcându-se moaștele tale izvor de bună mireasmă și minuni, poporul dreptcredincios a alergat către tine cu rugăciune, Sfinte Părinte Nichifor, și, zugrăvindu-ți icoana în semn de cinstire, a mărturisit înaintea întregii Biserici puterea dată ție de Dumnezeu. Iar noi cei de peste vremi, auzind de strălucirea dragostei tale, te rugăm dăruiește-ne și nouă o boabă din ciorchinele cel preabogat și dumnezeiesc al minunilor tale. 

Si acum...

a Născătoarei de Dumnezeu:

Mireasă nenuntită dăruită de firea omenească lui Dumnezeu, ne ești, Pururea Fecioară Marie, iar veșmântul tău cel dalb este plin de frumusețea și mireasma feciorelnicelor flori cerești. Miluiește-ne pe noi cei cu mintea pângărită de înfierbântările îndulcirilor pământești ca, încredințându-ne  cu totul viața Fiului tău, să ajungem să gustăm nădejdea mântuirii, cea cu neputință de dobândit cu puteri omenești. 

Apoi: 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori). 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Si acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de 3 ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Si acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău.
 
Preotul: Că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
 
Apoi troparele:
 
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum...

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Preotul zice ectenia: 
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule...
la care îi pomenește pe cei pentru care se face paraclisul. 
 
Dacă Paraclisul se săvârșește fără preot, aici vom zice: 
Sfinte Părinte Nichifor, grabnic tămăduitorule, milostivește-te spre robii tăi aceștia...
și pomenim numele celor pentru care ne rugăm.
 
Doamne miluiește (de 12 ori)
 
Si se face otpustul: 
 
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului Nichifor cel Lepros și ale Tuturor Sfinților, miluiește-ne și ne mânuiește pe noi. Amin. 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu