joi, 6 mai 2010

Interviu cu IPS Hilarion despre problema autocefaliei discutata la Chambesy

Mai jos voi prezenta traducerea unui interviu al IPS Hilarion de Volokolamsk, presedintele departamentului de relatii externe al Patriarhiei de la Moscova, asupra acordarii autocefaliei si autonomiei in urma deciziilor presinodale de la Chambesy, din decembrie 2009. Interviul a fost luat de catre S. Tchapnine, redactorul sef al "Revistei Patriarhiei Moscovei" si a fost tradus din rusa in franceza aici.

Am ajuns la un consens in ceea ce priveste problema acordarii autocefaliei. Comisia pregatitoare presinodala isi continua munca. Ea discuta asupra proiectului ordinii de zi al Sfantului si Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Comisia examineaza in 2009-2010 problemele acordarii autocefaliei, si ordinea dipticelor primatelor Bisericilor ortodoxe locale.

Procedurile acordarii autocefaliei adoptate intre 10-17 decembrie 2009 la Chambesy reprezinta un mare pas in cooperarea inter-ortodoxa. Este vorba de a defini procedurile acordarii autocefaliei si autonomiei bisericilor ortodoxe cat si ordinea dipticelor sau a succesiunii comemorarii liturgice [1 n.t.] ale primatelor Bisericilor locale. Discutia care a durat sase zile a permis sa se concluzioneze asupra acordarii autocefaliei si a autonomiei. Problema dipticelor a fost retransmisa pana la urmatoarea sesiune a Comisiei. In 1993 subiectul autocefaliei a fost deja examinat de catre Comisia presinodala. A fost atunci stabilit ca acordarea autocefaliei unei parti din Biserica locala trebuie sa se fondeze pe consimtamantul prealabil al Bisericii Mame.

Doar cu acest consimtamant putem sa incepem sa cautam un consens panortodox adecvat. Aceasta cautare va fi coordonata de catre Patriarhia de la Constantinopol. Procedura proclamarii autocefaliei a fost dezbatuta de catre Comisie in sesiunea sa din decembrie 2009. Nu a fost simplu sa se obtina acordul tuturor membrilor Comisiei. Delegatia Bisericii ortodoxe ruse estima ca aceasta procedura trebuie sa fie conforma principiului sinodal, traditional in ortodoxie, in timpul adoptarii deciziilor importante cu privire asupra problemelor ce prezinta un interes pentru Biserica in ansamblul sau.

In acest spirit Tomos-ul asupra acordarii autocefaliei trebuie semnat de catre Primatele tuturor Bisericilor locale. Aceasta abordare a fost in mod egal si cea a Bisericilor ortodoxe Sarbe, Romane, Bulgare, Poloneze, Cehe si Slovace. Delegatii anumitor Biserici estimau ca trebuie sa fie de ajuns doar semnatura patriarhului ecumenic pe un astfel de Tomos.

O dezbatere aprofundata a permis elaborarea unei redacatari conform caruia este indispensabil ca Primatele tuturor Bisericilor autocefale sa-si puna semnatura pe un Tomos ce acorda autocefalia. Delegatii au convenit sa dezbata in timpul sesiunii urmatoare a Comisiei continutul unui astfel de Tomos cat si ordinea semnaturilor.

In ceea ce priveste problema autonomiei Bisericilor, delegatia patriarhiei de la Moscova estimeaza ca fiecare Biserica locala este indreptatita sa confere autonomia uneia din partile sale. O alta modalitate ar fi in contradictie cu principiul de neamestecare in afacerile interne ale unei Biserici autocefale.

De fapt, fiecare Biserica autonoma dispune de drepturile foarte extinse de auto-administrare ramanannd in acelasi timp legata de Biserica la care este atasata. Primatul acestei Biserici personifica autocefalia Bisericii autonome: aceasta este si de a ii transmite Sfantul si Marele Mir Bisericii autonome si este numele primatului Bisericii autocefale care este pomenit in timpul liturghiilor oficiale in parohiile Bisericii autonome. Aceasta pozitie din inceput a obtinut asentimentul intregilor membrii Comisiei presinodale. A fost de asemenea decis ca fiecare Biserica autocefala este indreptatita sa acorde autonomia uneia din partile sale. Acestea fiind, ea trebuie sa notifice celorlalte Biserci aceasta acordare a autonomiei.

- Precizarea redactarii este foarte importanta, mai ales atunci cand sunt traduse textele in diferite limbi. In ce limbi s-a derulat discutia proiectelor de texte? Exista un text oficial in limba rusa?

Conform Regulamentului conferintelor panortodoxe preconciliare si a Comisiilor pregatitoare panortodoxe adoptat in 1986, limbile greaca, rusa si franceza sunt cele oficiale. In timpul sesiunii din decembrie, tinuta la Chambesy, la fel ca si in timpul sesiunilor precedente, raporturile au fost exprimate in fiecare din aceste limbi. Secretariatul de la Chambesy furnizeza o interpretare simultana a dezbaterii. Documentele oficiale sunt in mod egal semnate in fiecare din cele trei limbi oficiale. Fiecare versiune este credibila...

Atmosfera dezbaterilor din sesiunea din decembrie a Comisiei a fost marcata prin vointa sincera a delegatilor de a ajunge la decizii unanime. Delegatii au reusit sa gaseasca noi cai pentru a aborda din nou probleme discutate de mult timp.

-Deciziile luate de Comisie sunt definitive? Si cand intra ele in viguare?

Comisiile pregatitoare nu sunt competente decat in pregatirea proiectului ordinii de zi, ale Sfantului si Marelui Sinod al Bisericii ortodoxe. Documentele elaborate de Comisii trebuiesc aprobate de catre Conferintele presinodale. Doar apoi vor fi supuse examinarii Sinodului. Tinerea urmatoarei Conferinte panortodoxe presinodale, cea de a cincea, va fi posibila dupa ce Comisia va definitiva aprobarea documentelor cu privire la autocefalie si diptice.

- Cand trebuie sa se reuneasca urmatoarea Comisie pregatitoare?

Datele urmatoarei sesiuni nu sunt inca aprobate. Ea trebuie sa elaboreze procedura de semnatura a unui Tomos ce acorda autocefalia, si sa urmareasca discutia in problema dipticelor. Sper ca delegatiile vor putea dintru inceput sa fie unite de o vointa comuna, si ca, de asemeni, consensul sa ramana destul de puternic.

NOTE:

[1 n.t.] Ordinea in care se pomenesc episcopii cei mai importanti. In vechime ordinea era:Roma, Alexandria, Antiohia,etc. La sinodul II ecumenic, dar mai ales dupa IV ecumenic, a devenit:Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia,etc. A urmat o revendicare intre Alexandria si Constantinopol, alexandrinii incercand sa impuna pe scaunul din capitala oamenii lor. Printre victime: Sfantul Ioan Gura de Aur. Dupa 1054 ordinea a fost:Constantinopol, Alexandria, Antiohia,etc. De atunci insa au aparut si alte biserici autocefale:Moscova, Bucuresti, Belgrad, Sofia, etc. intr-o ordine care trebuie permanent rediscutata, acceptata, mai ales pentru ca motivele pentru care Constantinopol a ajuns in capul listei nu mai sunt valabile, pentru ca orasul nu mai este de multa vreme capitala vreunui imperiu majoritar crestin. Prima pozitie are o revendicare depusa in urma cu mai bine de 500 de ani: Moscova. Din mai multe puncte de vedere, Moscova corespunde mai bine intaietatii decat Constantinopolul, care, de fapt, nu mai exista, fiind inlocuit de Istambul. • Une interview de Mgr Hilarion avec S.Tchapnine, rédacteur en chef de la « Revue du patriarcat de Moscou »


  « Nous avons abouti à un consensus pour ce qui est du problème de l’octroi de l’autocéphalie. La Commission préparatoire préconciliaire interorthodoxe poursuit son travail. Elle discute du projet de l’ordre du jour du Saint et Grand Concile de l’Eglise orthodoxe. La Commission examine en 2009-2010 le problème de l’octroi et de l’autocéphalie et de l’ordre des dyptiques des primats des Églises orthodoxes locales.

  Les procédures de l’octroi de l’autocéphalie adoptées les 10-17 décembre 2009 à Chambésy représentent une grande avancée dans la coopération inter-orthodoxe. Il s’agissait de définir les procédures de l’octroi de l’autocéphalie et de l’autonomie aux églises orthodoxes ainsi que de l’ordre des dyptiques, ou séquence de la commémoration liturgique des primats des Églises locales. La discussion qui a duré six jours a permis de conclure quant à l’octroi de l’autocéphalie et de l’autonomie. La question de dyptiques a été reportée jusqu’à la prochaine session de la Commission. En 1993 le sujet de l’autocéphalie avait déjà été examiné par la Commission préconciliaire. Il avait été alors convenu que l’octroi de l’autocéphalie à une partie d’une Église locale doit se fonder sur le consentement préalable de l’Eglise Mère.

  Ce n’est qu’avec ce consentement que l’on peut commencer à rechercher un consensus panorthodoxe adéquat. Cette recherche serait coordonnée par le patriarcat de Constantinople. La procédure de la proclamation de l’autocéphalie a été débattue par la Commission à sa session de décembre 2009. Il n’a pas été simple d’obtenir l’accord de tous les membres de la Commission. La délégation de l’Eglise orthodoxe russe estimait que cette procédure devait être conforme au principe conciliaire, traditionnel dans l’orthodoxie, lors de l’adoption de décisions importantes portant sur des questions présentant un intérêt pour l’Eglise dans son ensemble.

  C’est dans cet esprit que le Tomos sur l’octroi de l’autocéphalie doit être signé par les Primats de toutes les Églises locales. Cette approche était également celles des Églises orthodoxes serbe, Roumaine, Bulgare, Polonaise, Tchèques et Slovaque. Les délégations de certaines Églises estimaient qu’il devrait suffire de la seule signature du patriarche œcuménique sous un tel Tomos.

  Un débat approfondi a permis d’élaborer un libellé selon lequel il est indispensable que les Primats de toutes les Églises autocéphales apposent leurs signatures sous un Tomos octroyant l’autocéphalie. Les délégations ont convenu de débattre lors de la prochaine session de la Commission de la teneur d’un tel Tomos ainsi que de l’ordre des signatures.

  En ce qui concerne la question de l’autonomie des Églises, la délégation du patriarcat de Moscou estime que chaque Église locale est en droit de conférer l’autonomie à l’une de ses parties. Une autre approche serait en contradiction avec le principe de non ingérence dans les affaires internes d’une Eglise orthodoxe autocéphale.

  En effet, chacune des Églises autonomes dispose de droits très étendus à l’auto-administration tout en restant étroitement liée à l’Eglise à laquelle est rattachée. Le primat de cette Eglise personnifie l’autocéphalie de l’Eglise autonome: c’est lui transmet la sainte myrrhe à l’Eglise autonome, c’est le nom du primat de l’Eglise autocéphale qui est commémoré lors des liturgies officiées dans les paroisses de l’Eglise autonome. Cette position de principe avait obtenu l’assentiment de l’ensemble des membres de la Commission préconciliaire. Il y fut aussi décidé que chacune des Églises autocéphales est en droit d’octroyer l’autonomie à l’une de ses parties. Ce faisant elle est tenue de notifier les autres Églises de cet octroi d’autonomie ».

  - La précision des libellés est très importante, surtout lors des traductions des textes dans diverses langues. Dans quelles langues s’est déroulée la discussion des projets de texte ?

  Existe-t-il un texte officiel en langue russe ?

  « Conformément au Règlement des conférences panorthodoxes préconciliaires et des Commission préparatoires panorthodoxes adopté en 1986 le grec, le russe et le français sont les langues officielles. Lors de la session de décembre tenue à Chambésy, de même que lors des sessions précédentes, les rapporteurs se sont exprimés dans chacune de ces trois langues. Le secrétariat de Chambésy fournit une interprétation simultanée des débats. Les documents officiels sont également signés dans chacune des trois langues officielles. Chacune des versions fait foi… ».

  « L’atmosphère des débats de la session de décembre de la Commission a été marquée par la volonté sincère des délégations d’aboutir à des décisions unanimes. Les délégations ont réussi à trouver des approches nouvelles pour aborder à nouveau des questions discutées depuis longtemps ».

  - Est-que les décisions prises par la Commission sont définitives et quand entreront-elles en vigueur ?

  « Les Commission préparatoires ne sont compétentes que dans la préparation du projet d’ordre du jour du Saint et Grand Concile de l’Eglise orthodoxe. Les documents élaborés par les Commissions doivent être approuvés par les Conférences préconciliaires. Ce n’est qu’ensuite qu’ils sont soumis à l’examen du Concile. La tenue de la Conférence panorthodoxe préconciliaire suivante, la cinquième, sera possible après que la Commission ait définitivement approuvé les documents portant sur l’autocéphalie et les dyptiques ».

  -Quand doit se réunir la prochaine session de la Commission préparatoire ?

  « Les dates de la prochaine session ne sont pas encore approuvées. Elle devra élaborer la procédure de la signature d’un Tomos octroyant l’autocéphalie et poursuivre la discussion de la question des dyptiques. J’espère que les délégations pourront aller de l’avant et que la volonté commune d’atteindre des consensus restera aussi forte ».
 • Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu