luni, 14 iunie 2010

Paraclisul Sfantului Iustin de Celije

Pe 14 iunie praznuim pe Sfantul Cuvios Justin de Celije, canonizat anul acesta pe 29 aprilie. Nascut intr-o zi de Buna-Vestire, pe 25 martie 1894, in satul Branie din sudul Serbiei, si primind la Botez numele de Blagoe (de la Blagovesnik -numele sarbesc al praznicului Bunei-Vestiri) intreaga existenta si opera teologica a parintelui Justin Popovici avea sa stea sub semnul "Evangheliei", a "vestii celei bune", a Intruparii Cuvantului si Fiului lui Dumnezeu care se face om din Prea Curata Fecioara Maria ca sa-l faca pe om dumnezeu sau fiu al lui Dumnezeu dupa har din Duhul Sfant. Rotunjundu-si simbolic perfect biografia, parintele arhimandrit s-a stins din viata in anul 1979 la manastirea Celije, chiar in ziua in care implinea 85 de ani, fiind cunoscut ca unul dintre cei mai importanti teologi ortodocsi ai epocii noastre.

Pentru rugaciunile lui si ale tuturor Sfintilor, Doamne milueste si mantuieste-ne pe noi.

Rugaciunile incepatoare:

Imparate ceresc...,
Sfinte Dumnezeule...,
Preasfanta Treime...,
Tatal nostru...,
Dumnezeu este Domnul si s-au aratat noua. Bine este cuvantat, cel ce vine intru numele Domnului (de 3 ori).

Urmatoarele tropare pe glasul al IV-lea,

Podobia: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce…

La Cuviosul Dascăl şi iscusit Păstor,
să alergăm acum în grabă cu dragoste
şi să-l chemăm rugându-l să ne scape acum
din toate ispitele şi eresuri vrăjmaşe,
să tămăduiască-n dar şi cumplitele boli,
că îndrăzneală la Domnul câştigând
Iustin slăvitul ajută pe toţi degrabă.
(de 2 ori)

Slavă… Şi acum…
a Născătoarei:

Nu vom tăcea de Dumnezeu Născătoare-n veac
a spune pururi ale tale prea mari puteri,
că de n-ai fi stătut tu să te rogi pentru noi,
cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii
sau cine ne-ar fi păzit până chiar acum slobozi.
De tine, Doamnă, nu ne vom depărta,
că tu ne izbăveşti din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

CANONUL

Al cărui acrostih este:
“Laud adîncul teologiei. Al lui Leontie.”


Cântarea I, (glasul al VIII-lea)

Irmos:
Pe faraon cel ce se purta în car…

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
La prea viteazul voievod al taberei dreptmăritoare alerg,
care înnecat-a faraonicul eres,
ce ridicat-a valuri mari împotriva Bisericii Israelului celui nou,
a Ortodoxiei Părinţilor.

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Apărător Ortodoxiei, Dascăl şi Tâlcuitor luminat,
Teolog prea mare şi sfinţit tăinuitor
te-ai arătat Bisericii alăuta Cuvântului şi a Duhului trâmbiţă,
Sfinte Cuvioase Iustine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Urând vicleana uneltire foarte te-ai îmbărbătat oarecând
a vădi eresul şi a-l dezrădăcina,
spunând că papa cel semeţ a căzut luciferic ca şi Adam şi Iuda,
de a căror soartă fereşte-ne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
De negrăit este minunea naşterii dumnezeieştii Făclii:
cum n-a ars, Fecioară, preacurat mitrasul tău,
ci mai vârtos l-a luminat spre a fi încăpere a Făcătorului tuturor?
Căruia te roagă pentru noi toţi.

Cântarea a III-a

Irmos:
Cel ce ai întărit dintru început…

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Arzând de focul netrupesc ai pârjolit cu limba ta
a eresurilor rea erezie, ce în vremile de-apoi s-a ridicat cu sunet;
de care ne păzeşte,
Sfinte Părinte Iustine.

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
De Dumnezeu cuvântător te-ai dovedit, Părinte,
învăţând dumnezeieştile dogme luminat şi cuvios, de Dumnezeu alesule,
Căruia te şi roagă,
Dascăle preaminunate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Învederat te-ai îmbrăcat cu armătura dreptăţii,
dovedindu-te atotplin de râvnă în războiul nevăzut cu pâlnia satanică,
care vrea să înghită
Ortodoxia Părinţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Născând pe Viaţa tuturor te-ai făcut Maică a Vieţii,
înviind pe cei ucişi de păcate, ce aleargă ne-ncetat la acoperământul tău,
cerându-ţi mijlocirea,
de Dumnezeu Născătoare.

Păzeşte-ne, Preacuvioase Iustine mult milosârde,
de năvala ispitelor şi-a relelor amăgiri,
căci la tine toţi căutăm scăpare.

Priveşte-acum cu milosârdie, Maică prealăudată,
spre necazul cel prea cumplit al trupului meu slăbit
şi vindecă-mi sufleteasca durere.

Ectenie şi SEDELNA ( gl. al II-lea)

Podobie:
Cele de sus căutând…

La preaminunatul Dascăl şi prea bun Păstor
cu dragoste şi umilinţă să alergăm,
cerând ajutorul lui, când de scârbe suntem împresuraţi,
căci se arată grabnic folosind măritul Iustin, prea marele teolog.

Cântarea a IV-a

Irmos:
Tu eşti tăria mea, Doamne…

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Cu ce cântări vom lăuda pomenirea ta,
Cuvioase, noule luceafăr al Ortodoxiei noastre părinteşti,
şi cu ce cuvinte vom împodobi mutarea ta,
că bine ai luptat împotriva Romei papale,
de a cărei eres mântuieşte-ne.

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Unindu-te cu Dumnezeul minunilor,
după moarte foarte din belşug ai săvârşit minuni şi tămăduiri,
şi pe cei ce aleargă la sfânt mormântul tău îi alini,
de care minunându-ne şi noi strigăm ţie:
şi de noi te îndură, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Lacrimile şi rugăciunea le-ai înjugat
şi căruţă înţelegătoare către cer acestea ţi s-au făcut
şi ca nişte aripi ai câştigat milostenia,
postirile şi toate celelalte fapte bune
ca un Vultur ceresc şi preaminunat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Te-ai arătat cleşte de taină şi preasfinţit,
ce purtat-ai nematerialnicul cărbune sfânt şi-nţelegător,
care curăţeşte mulţimea fărădelegilor;
cu care şi pe noi ne curăţeşte, Curată,
de necinstea spurcatelor patimi.

Cântarea a V-a

Irmos:
Pentru ce m-ai lepădat…

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Edenule, deschide-ţi porţile să intre noul tău locuitor
şi vesteşte praznic adunării celor întâi născuţi:
iată turtureaua cea cu frumseţe-mpodobită
se înalţă la Cel preaiubit al ei.

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
O, ce fapte măreţe îţi împodobesc sufletul tău cel preacurat,
ci te roagă Sfinte Cuvioase Părinte Iustine,
să ne izbăvim de înşelăciunea cea cumplită,
lăudând precinstită mutarea ta.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Lăudăm cu credinţă pe vindecătorul tuturor celor bolnavi,
învierea lumii care zace în moartea păcatelor,
pe ruşinătorul filosofiilor idolatre,
teologul cel mare şi prea vestit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
O, prea mare minune ! Cum n-a ars, Fecioară, prea curat mitrasul tău
Focul cel de taină al Cărbunelui celui dumnezeiesc,
ci ne curăţeşte de-ntinăciunea cea din patimi
cu atingerea Lui cea preasfântă?

Cântarea a VI-a

Irmos:
Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Gunoiul păcatelor l-ai îndepărtat, Părinte,
şi ai dobândit curăţia vieţii alese a Părinţilor de demult,
cu care te bucuri în cereştile locaşuri.

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Icoană virtuţilor, adâncul teologiei noastre ortodoxe,
Preacuvioase Părinte, insuflate de Dumnezeu,
te-ai arătat lumii preaviteaz ostaş al lui Hristos.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Eden înţelegător sunt scrierile curatei tale-nvăţături,
prea întemeiat stâlp şi pavăză a Sfintei Ortodoxii,
cu care şi astăzi ne fereşti de înşelare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Icoana ta o cinstim, chemare a lui Adam numindu-te pe tine,
de Dumnezeu Născătoare, şi la tine scăpăm acum
să ne izbăvim toţi de cumplitul vierme şi de iad.

Păzeşte-ne, Preacuvioase Iustine mult milosârde,
de năvala ispitelor şi-a relelor amăgiri,
căci la tine toţi căutăm scăpare.

Curată, ce prin cuvânt pe Cuvântul în chip de taină
la plinirea vremilor născut-ai, înduplecă-L,
având acum îndrăzneală de maică.

Ectenie şi CONDACUL gl. al VI-lea,

Podobie:
“Ceea ce eşti folositoare… ”

Teologule cu nume mare şi Dascăle,
Purtătorule de Dumnezeu prea alesule,
nu-nceta a mijloci pururi pentru fiii tăi,
care se află întru nevoi, ajutător făcându-te
celor care cu dragoste cântă cu umilinţă
şi laudă cu credinţă cinstită alergarea ta,
vestitorule de Dumnezeu.

PROCHIMEN, gl. al IV-lea

Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul din Liban se va înmulţi.

Stih:
Răsădit fiind în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru.

EVANGHELIA de la Matei IV,25;V,1-12 (a Fericirilor)

Şi mulţimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.
Evanghelia a II-a de la Liturghia din Duminica a IV-a a Sfântului şi Marelui Post


Apoi: Slavă…gl. al II-lea

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum… a Născătoarei:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih:
Miluieşte-mă, Dumnezeule…

şi stihira gl. al VI-lea,
podobie: Toată nădejdea …

Pe marele Teolog cel iscusit în cuvinte şi de taine văzător,
vistierul nesecat al sfintelor virtuţi,
pe măritul Sfânt Iustin, dascălul cel înţelept,
luminarea ortodocşilor, podoaba Serbiei,
ruşinarea necredincioşilor, pe crinul cel cu bun miros,
care prea frumos s-a împodobit
şi-n înţelepciune pe Solomon cel mare l-a-ntrecut,
pe cuviosul cel cu bun chip într-un glas cu toţi să-l fericim.

Cântarea a VII-a

Irmos:
De pogorârea lui Dumnezeu…

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Albina virtuţilor în raiul cel prea înmiresmat a zburat
şi de-acolo revarsă nectar de sfântă teologie şi de har
celor ce scapă la dânsul cerând în dar
tămăduire de boli şi izbăvire de necaz.

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Luând de la Dumnezeu harisma sfintei de Dumnezeu cuvântări,
luminare împrăşti şi risipeşti viforul cumplitului eres,
mărturisind Adevărul mântuitor,
Ortodoxia păzind-o neatinsă în veci.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Lumină te-ai arătat ce răspândeşti raze de minuni prea bogat
şi goneşti norii negri ce ne-mpresoară şi în păcat ne atrag,
că ai luat de la Domnul har minunat
a lumina toată lumea ca un soare frumos.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Unit-a cele de jos cu cele ce în cele de sus sălăşluiesc
a ta naştere, Maică de Dumnezeu Născătoare, scară şi pod,
căci de la moarte la viaţă ne treci pe toţi,
care scăpăm la al tău atotputernic omofor.

Cântarea a VIII-a

Irmos:
De şapte ori cuptorul…

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Iubind pe Bunul Dumnezeu, Care te-a iubit Cel dintâi
toate ale lumii lepădat-ai bucuros
şi cetelor îngereşti râvnit-ai a te asemăna,
cu care acum te veseleşti, Fericite,
Părinte prea sfinţite, Cuvioase Iustine,
să cauţi cu plăcere spre cei care te cântă.

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Luminător prea luminos şi podoaba Bisericii,
lauda şi cinstea ortodocşilor creştini,
comoară virtuţilor te-ai arătat, Părinte Iustin,
şi vrednic urmaş ierarhului Nicolae,
ce scaunul Ohridei şi al Zicei slăvit-a
ca alt Gură de Aur al neamului tău, sfinte.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Eşti astăzi întru cei de sus împreună cu toţi cei drepţi,
cu Gură de Aur şi cu Sfântul Serafim,
cu Sava, cu Simeon şi Prohor, făcătorul de minuni,
cu care te rogi pentru întreaga făptură,
Părinte Cuvioase, de trei ori fericite,
şi Serbia acoperi de toată uneltirea.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Ochi vrednici nu am să privesc spre al tău chip cu totul sfânt,
Maică Preacurată, de păcat fiind orbiţi,
ci rogu-te vindecă-i şi din lumina ta dă-le lor,
căci tu ai născut Lumina cea din Lumină,
Marie, Doamna noastră, a Domnului Mireasă,
să faci cu mine milă în ziua judecăţii.

Cântarea a IX-a

Irmos:
Spăimântatu-s-a de aceasta…

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Nu se pricepe mintea a lăuda
nevoinţele care le-ai încercat şi le-ai răbdat
pentru slava Sfintei Ortodoxii,
că şi surghiun ai suferit, dar tu pe Hristos mai mult L-ai vestit,
dispreţul lumii toate l-ai socotit dreptate
ca un smerit şi blând cu inima.

Stih:
Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.
Turn al Ortodoxiei te-ai arătat,
dărâmând noul turn Babel la pământ ca un viteaz
întru slava Domnului cerului
şi mântuirea tuturor care ortodox viaţa şi-o petrec
în veacul cel din urmă când s-a-nmulţit păcatul,
dar prisosit-a harul din belşug.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Iubind pe Dumnezeu cu adevărat
în nimic socotit-ai ispitele ce le-ai cercat
pentru slava marelui Împărat,
căci având gând smerit şi blând de partea de-a stânga te-ai izbăvit
şi-n partea cea de-a dreapta a ta râvnă te poartă,
căreia fă-ne şi pe noi părtaşi.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Eden ce înflorit-ai cerescul Pom
te vedem, Preacurată Fecioară, prea sfânt palat
care încăput-ai preaminunat
pe Împăratul tuturor, pe Care Îl laudă îngerii
şi serafimii-I strigă cântare întreită:
Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnului oştirilor.

Cuvine-se cu adevărat…


MĂRIMURILE

Pe prea înţeleptul mare păstor,
pe Iustin slăvitul, al eresului mustrător
şi-al Ortodoxiei ales dreptar şi cârmă,
să-l încununăm acum cu flori de laudă.

Bucură-te mare tâlcuitor
al Scripturii Sfinte şi al lumii luminător;
Bucură-te Sfinte Iustine fericite,
Vulturul cel cu bun chip al teologilor.

Erezia papilor ai vădit
şi Buna Vestire tuturor bine ai grăit,
înţelegători peşti ai pescuit, Iustine,
ca un iscusit pescar şi Dascăl minunat.

Turn Ortodoxiei te-ai arătat
pe piatra credinţei fiind bine întemeiat
şi acum te bucuri cu sfinţii împreună,
lăudând pe Dumnezeu Carele te-a sfinţit.

Ale noastre cereri să le-mplineşti,
căci pe tine, Sfinte, te avem cald ocrotitor;
vino de ajută pe cei care te roagă
şi sărută cu dor sfânt sfântă icoana ta.

Pe prealăudatul sfânt teolog,
pe marele preot care lumea ce suferea
a tămăduit-o de reaua amăgire,
aducând-o la Hristos, să-l fericim cu toţi.

Bucură-te mare apărător
al Creştinătăţii şi-al păgânilor mustrător,
Iustine slăvite, de trei ori fericite,
nu-nceta a te ruga pentru toţi fiii tăi.

Roagă-te, Iustine, neîncetat
cu Gură de Aur şi cu Sava cel prea sfinţit,
Prohor, Nicolae, cu Simeon slăvitul
şi cu Sfântul Serafim ca să ne mântuim.

Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului,
cei doisprezece Apostoli, împreună cu toţi sfinţii
şi cu Născătoarea de Dumnezeu,
faceţi rugăciuni acum: toţi să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…
Tatăl nostru…

TROPARUL (gl. al III-lea)

podobie:
Pentru mărturisirea…


Ca o sabie prea ascuţită
ridicatu-te-ai, Sfinte Iustine,
împotriva învierii păgânismului
şi ai lovit rătăcirea latinilor
ca un viteaz voievod al creştinilor
şi cu îngerii te bucuri acum în cei de sus,
rugând pe Dumnezeu pentru unirea tuturor.
Slavă… Şi acum…a Născătoarei-Învierii:
Pe tine ceea ce ai solit…
Ectenia şi apolisul. Apoi STIHIRA gl. al II-lea,
podobie: Când de pe lemn…

Tuturor celor ce sunt în nevoi
şi care aleargă cu râvnă la caldul tău ajutor
nu întoarce faţa ta, deşi nevrednici suntem,
căci pe tine te-am dobândit bună apărare,
ancoră şi tare zid când în primejdii suntem,
Sfinte Cuvioase Iustine,
când ne-mpresurăm de eresuri
să ne-ajuţi cu al tău har să biruim.
Stăpână, primeşte… Toată nădejdea… Pentru rugăciunile…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu