luni, 19 martie 2018

Condacul, Troparul si Acatistul Sfântului Gheorghe pelerinul. Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos! Bucură-te, adeverirea și lauda preoției obștești!


Condacul Sfântului Gheorghe Pelerinul


glasul 8, podobie: Apărătoare Doamnă...

Toată viața cu credință lui Hristos urmând, ai lăsat toate pentru numele cel sfânt al Lui și în lume L-ai vestit, Sfinte Gheorghe, nici încălțăminte purtând, nici două haine având, și nici capul, fericite, acoperindu-ți; pentru aceasta, strigăm: Bucură-te, vas al alegerii!


 

Troparul Sfântului Gheorghe Pelerinul

glasul 1, podobie: Locuitor pustiului...

Pe podoaba Bisericii și a Neamțului laudă, pe nevoitorul cel mare și următorul sihaștrilor, pe Gheorghe, pelerinul lui Hristos și binevestitorul harului, în cântări să-l cinstim credincioşii, strigându-i cu evlavie: Slavă Celui ce ți-a dat ție putere! Slavă Celui ce minunat te-a arătat! Slavă Celui ce lucrează prin tine minuni pururea!

Acatistul Sfântului Gheorghe Pelerinul


Condacul 1

Veniți, toți credincioșii, să lăudăm pe Sfântul Gheorghe Pelerinul care, prin viața lui minunată, a veselit pe Îngeri și a chemat pe oameni la duhovnicească viețuire; că acesta, sporind cu râvnă fierbinte darul de a-L căuta și mărturisi pe Dumnezeu, în călătorii, în biserici și în sfinte nevoințe, s-a făcut izvor de bucurie și mijlocitor pentru cei care cântă: Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Icosul 1

Încă din tinerețe, Sfinte Gheorghe, ai fost pătruns la inimă de chemarea Mântuitorului, pe Care L-ai urmat în toată viața ta; astfel, desculț, cu capul descoperit și, purtând pe mâini Evanghelia iubirii, te-ai făcut priveliște îngerilor și oamenilor și ai ajuns biruitor în Canaanul ceresc, unde te rogi pentru cei care-ți cântă:

Bucură-te, tinerețe curată și lui Dumnezeu închinată!
Bucură-te, vârf al evlaviei, de care s-a minunat familia ta binecuvântată!
Bucură-te, pelerin pe urmele Mântuitorului în Țara Sfântă!
Bucură-te, rugător cu duh smerit și cu inimă înfrântă!
Bucură-te, cel ce ai trăit toată viața desculț și cu capul descoperit!
Bucură-te, cel ce ai purtat Evanghelia printre oameni necontenit!
Bucură-te, nevoitor care ai viețuit în cetate ca în pustie!
Bucură-te, sărac de bună voie, care săracilor le aduci veselie!
Bucură-te, iubitor al Psaltirii, pe care ai învățat-o pe de rost!
Bucură-te, trăitor în rugăciune, priveghere și post!
Bucură-te, cel ce ți-ai cunoscut ceasul sfârșitului, cu ochi prorocești!
Bucură-te, adeverirea și lauda preoției obștești!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 2

Deși te-ai însoțit prin Taina nunții și ai fost binecuvântat de Dumnezeu cu patru copii, nu ai uitat că datoriile față de familie nu trebuie să veștejească râvna față de poruncile Domnului. De aceea, mergând cu ardoare la biserică, împărțind milostenie și rugându-te neîncetat, ai învățat și pe fiii tăi să cânte Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 2

Împlinindu-ți datoriile de tată și soț, ai viețuit duhovnicește, în rugăciuni și în post, de aceea, ai auzit în inima ta chemarea Sfântului Duh către o viață mai înaltă, iar, la vremea potrivită, te-ai făcut pribeag și pelerin, pentru care auzi de la noi:

Bucură-te, cel ce din zorii vieți ai ales partea cea bună!
Bucură-te, tinerețe în care s-a aprins dorul mântuirii!
Bucură-te, fiu al înțelepciunii, căutător al împărăției cerurilor!
Bucură-te, privire curată, care rușinează pofta ochilor!
Bucură-te, tată credincios, care ai arătat fiilor tăi calea mântuirii!
Bucură-te, cel prin care fiica ta a primit darul rugăciunii!
Bucură-te, gând sihastru, care ai depărtat toată necuviința!
Bucură-te, cuget smerit, care ai biruit trufia vieții!
Bucure-te, cel în care Duhul Sfânt a mărturisit taina înfierii!
Bucură-te, negustor care ai dat pe cele trecătoare pentru cele veșnice!
Bucură-te, cel ce mustri pe bogații înăbușiți de cele vremelnice!
Bucură-te, cel bogat întru cele duhovnicești!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 3

Când a sosit vremea cu bun prilej, Sfinte Gheorghe, ai călătorit la Ierusalim, unde după ce te-ai închinat la Locurile Sfinte, ai postit patruzeci de zile, iar un pustnic ți-a prorocit că vei împlini o înaltă și anevoioasă slujire, prin care vei aprinde evlavia în inimile cele reci. Și întorcându-te în patria ta, cei care vedeau faptele tale, se minunau și cântau: Aliluia!

Icosul 3

Cine va putea spune ispitele pe care le-ai biruit în timpul postului din pustia Iordanului? Că, în vremea rugăciunii, diavolul te tulbura uneori cu ispita slavei deșarte, alteori îți arunca încălțămintea și căciula, dar tu l-ai învins, făgăduind lui Dumnezeu că toată viața vei merge desculț și cu capul descoperit, pentru care te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cel ce ai fost covârșit de fericire când ai ajuns la Locurile Sfinte!
Bucură-te, cel răpit de sfințenia slujbelor și de bucurie!
Bucură-te, următor al lui Hristos, prin postul de patruzeci de zile!
Bucură-te, bun luptător, care ai învins cursele celor întunecați!
Bucură-te, cel ce nu te-ai înfricoșat de diavolul prefăcut în plugar!
Bucură-te, cel ce l-ai alungat pe cel ce te ispitea cu mândria!
Bucură-te, smerită cugetare, care ai disprețuit viclenia lui ascunsă!
Bucură-te, cel prin care nălucirea a pierit ca fumul!
Bucură-te, că în Biserica Învierii lumânarea din mână singură ți s-a aprins!
Bucură-te, cel ce ai umblat toată viața desculț și cu capul descoperit!
Bucură-te, cel ce ai fost încununat cu neveștejita cunună în cer!
Bucură-te, pasăre care ai zburat cu dor spre Țara făgăduinței!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, pelerin fericit al lui Hristos!

Condacul 4

Mișcat de dragostea arzătoare pentru Iisus, ai trăit pentru o vreme printre credincioșii ardeleni, cu care ai călătorit de mai multe ori la Locurile Sfinte. Apoi, auzind de numeroasele mănăstiri din Moldova, te-ai adăpostit în turnul lui Ștefan Vodă, din Piatra Neamț, de unde, ca un cerb însetat, alergând la izvoarele harului, îți potoleai dorul inimii și cântai: Aliluia!

Icosul 4

Ai mers ani îndelungați pe străzile orașului Piatra Neamț, desculț și cu capul descoperit, purtând în mâini o mică Evanghelie și toiagul pribegiei, iar pe buze șoaptele rugăciunii neîncetate, și așa te-ai făcut, Sfinte Gheorghe, propovăduitor al Crucii, martor neînvins al învățăturilor sfinte și mijlocitor pentru cei care-ți cântă:

Bucură-te, Golgotă vie, care ai purtat Cartea sfântă printre oameni!
Bucură-te, cel ce nu te-ai rușinat de Evanghelia Fiului lui Dumnezeu!
Bucură-te, scrisoare scrisă de Duhul Sfânt, pe care cei mândri nu o pot înțelege!
Bucură-te, tăcere vie, care vădești deșertăciunea cuvintelor celor fărădelege!
Bucură-te, vestire smerită, însuflețită de putere cerească!
Bucură-te, cel ce ai biruit pe nevăzuții vrăjmași prin smerenie!
Bucură-te, pelerin înstrăinat de orice grijă trecătoare!
Bucură-te, cel ce nu vorbeai decât despre viața duhovnicească!
Bucură-te, rugător în biserica Sfântul Ioan - Domnesc în timp de noapte!
Bucură-te, nevoitor înțelept, doritor de nepătimire!
Bucură-te, viață dusă după poruncile Evangheliei!
Bucură-te, cel ce ai făcut rob trupul și împărat sufletul!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 5

Iubind frumusețea Casei Domnului, fericite, noaptea te retrăgeai în biserica satului în care ajungeai. Acolo, înălțai rugăciuni și făceai nenumărate metanii, iar vicleanul vrăjmaș, văzând râvna cu care chemai numele lui Hristos, o dată, a vrut să te tulbure cu necurata lui arătare, dar, arzându-l cu puterea Crucii, ai cântat: Aliluia!

Icosul 5

Rugăciunea ți s-a făcut viață și suflare, Sfinte, că vorbeai cu Dumnezeu în toată vremea și în tot locul, iar călăuză în această lucrare duhovnicească ți-a fost Psaltirea Prorocului David, pe care ai iubit-o din tinerețe și ai învățat-o pe de rost, încât, rostind-o în fiecare zi cu trezvia minții și simțirea inimii, pentru care auzi de la noi:

Bucură-te, icoană a Ortodoxiei vii!
Bucură-te, cel ce împodobești Biserica lui Hristos!
Bucură-te, făclie tăinuită între zidurile sfintelor lăcașuri!
Bucură-te, îndurerat mijlocitor pentru zidirea care se află în suferință!
Bucură-te, cel ce, cu multă osteneală săvârșeai pravilă pustnicească!
Bucură-te, cel ce ai învățat pe de rost Psaltirea lui David!
Bucură-te, cel ce o rosteai în fiecare zi, mergând pe străzile orașului!
Bucură-te, înțelept cugetător la Legea lui Dumnezeu!
Bucură-te, cel căruia lumea întreagă ți s-a făcut biserică!
Bucură-te, cel ce ai deprins rugăciunea în duh și în adevăr!
Bucură-te, rugător plin de dumnezeiescul har!
Bucură-te, cel ce te-ai îmbogățit prin aflarea Mărgăritarului neprețuit!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 6

Te-ai umplut de mila Mângâietorului, fericite, de aceea, ai dat pâine celor flămânzi, ai îmbărbătat pe cei slabi la suflet, călăuzindu-i pe calea credinței, și ai cerut de la Domnul, prin îndelungate rugăciuni, vindecare pentru cei bolnavi, iar cei miluiți de tine, cântau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Mulți dintre cei care au văzut viețuirea ta în timp de iarnă, își aminteau cum, intrând în brutărie, milostive, îți topeai gheața lipită de picioare. Apoi, cumpărând câte un sac de pâine, îl împărțeai săracilor care te așteptau ca pe un bun părinte și, aducându-ți mulțumire, ziceau:

Bucură-te, punte întinsă peste amărăciunile vieții!
Bucură-te, liman de mângâiere pentru cei neajutorați!
Bucură-te, cel ce, prin rugăciune, vindeci pe cei bolnavi!
Bucură-te, mângâietor al celor apăsați de poveri și de întristare!
Bucură-te, cel care împarți pâine flămânzilor!
Bucură-te, om sărac care împarți milostenie săracilor!
Bucură-te, laudă a celor umiliți și cu inima zdrobită!
Bucură-te, cel ce mustri pe cei pururea nemulțumiți!
Bucură-te, călător pe calea cea strâmtă a nevoinței!
Bucură-te, cel ce îmbărbătezi pe cei strâmtorați!
Bucură-te, cel ce împărțeai milostenia primită cu cei nevoiași!
Bucură-te, bărbat milostiv, pururea bucuros!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 7

Mântuitorul lumii, urcând drumul Crucii, a spus celor ce-L urmau pe cale: „Nu Mă plângeți pe Mine, ci plângeți-vă pe voi”. Tot așa și tu, Sfinte Gheorghe, celor care voiau să-ți cumpere opinci, văzându-te desculț prin zăpadă, le răspundeai: „Nu mă plângeți pe mine, că picioarele mele sunt mai calde ca ale voastre!”. Iar cei care auzeau cuvintele tale, se minunau, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Limbile de foc ale Cincizecimii, coborând din cer, au însuflețit nenumărate mulțimi de oameni pentru dragostea lui Dumnezeu. O flacără de foc s-a coborât și peste tine, Sfinte Gheorghe, încât, făcându-se inima ta izvor de neîncetată rugăciune și vatră a neziditului foc, ai alergat în urma lui Hristos pe calea cea strâmtă. Pentru aceasta, roagă-te ca să se aprindă și în noi râvna mântuirii, ca astfel să te lăudăm, zicând:

Bucură-te, nume înveșnicit prin chemarea numelui lui Iisus!
Bucură-te, cel ce te-ai îndeletnicit cu lucrarea minții!
Bucură-te, altar în care a intrat marele Arhiereu spre slujire!
Bucură-te, că Acesta îți încălzea picioarele și capul descoperit!
Bucură-te, făclie aprinsă de focul ceresc!
Bucură-te, mărturisitor plin de puterea Duhului Sfânt!
Bucură-te, vatră în care arde focul cel necreat!
Bucură-te, inimă curată, în care Mângâietorul a scris legea iubirii!
Bucură-te, alergător încununat în întrecerea duhovnicească!
Bucură-te, cel ce nu te-ai oprit înainte de a intra prin porțile împărăției de sus!
Bucură-te, cel mărturisit ca sfânt, încă din vremea vieții tale!
Bucură-te, cel ce ai fost numit mare pustnic și mare apostol!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 8

Vedem, Mântuitorule, că fericirea pe care ai făgăduit-o celor săraci cu duhul, strălucește pe chipul alesului Tău, de aceea lăudăm pe cerescul Părinte, Care a binevoit să ascundă acest dar de cei trufași și să-l dăruiască, prin Duhul Sfânt, celor smeriți, iar noi lăudăm Treimea de o ființă și nedespărțită, cântând: Aliluia!

Icosul 8

Bucuria pe care a făgăduit-o Hristos celor ce-I urmează, Sfinte Gheorghe, a învins toate întristările din viața ta, și te-ai ridicat mai presus de tulburările lumii, pentru că pacea lui Dumnezeu era cu tine. Drept aceea, înălțându-te în muntele cel luminos al smereniei, cei care îți vedeau fața învăluită de lumina celor fericiți, se minunau și ziceau:

Bucură-te, curăție care înflorești fericirea în lume!
Bucură-te, cel ce înalți imnul păcii în mijlocul furtunii!
Bucură-te, glas al Raiului auzit în valea plângerii!
Bucură-te, psaltire cu zece strune, de Hristos cântătoare!
Bucură-te, harpă dulce glăsuitoare la adierile Duhului Sfânt!
Bucură-te, inimă iubitoare care cuprinzi în rugăciune lumea toată!
Bucură-te, conștiință curată, care gustă din veșnica sărbătoare!
Bucură-te, viață de osteneli, închinată lui Dumnezeu cu bucurie!
Bucură-te, cel ce ai adeverit slava învierii prin răstignirea patimilor!
Bucură-te, sihastru care ai adus mireasma pustiei în cetate!
Bucură-te, cel în care împărăția lui Dumnezeu s-a arătat lămurit!
Bucură-te, făclie a virtuților pusă în sfeșnic spre folosul multora!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 9

Prin ostenelile și smerenia ta, Sfinte Gheorghe, ai primit de la Duhul Sfânt darul facerii de minuni, în care s-a adeverit sfințenia vieții tale, iar cei strâmtorați, izbăviți fiind, aflau credința cea mântuitoare și lăudau pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9

În vremea când îi învățai pe negustorii din Târgu Neamț calea mântuirii, a venit la tine o familie de evrei a căror fiică era pe moarte, pentru că nu putea să nască, iar tu, bunule, te-ai dus la casa lor și, în semnând cu semnul Crucii pe cea chinuită, îndată ea a născut, iar ei, văzând această minune, au primit botezul și au zis:

Bucură-te, mijlocitor către Dumnezeu al celor ce năzuiesc la tine!
Bucură-te, cel ce, prin fapte minunate, ne arăți calea mântuirii!
Bucură-te, cel ce aduci mângâiere prin semnul Crucii!
Bucură-te, cel ce prin minuni ți-ai adeverit vrednicia vieții!
Bucură-te, cel ce L-ai mărturisit pe Hristos cu faptele!
Bucură-te, cel ce L-ai propovăduit pe El și prin cuvinte!
Bucură-te, cuvântare smerită, pecetluită de harul minunii!
Bucură-te, pelerin care ai arătat lumii puterea credinței creștine!
Bucură-te, mărturisire pecetluită de Duhul Sfânt!
Bucură-te, aluat sfânt, care dospești frământătura lumii!
Bucură-te, lauda și bucuria poporului noului Legământ!
Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei în chip apostolic!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 10

În viața ta, Sfinte Gheorghe, s-au unit cele potrivnice: ai ales pribegia și singurătatea, dar te vedem înconjurat de dragostea credincioșilor; te-ai purtat aspru cu trupul tău, dar erai covârșit de bucurie; ai disprețuit lauda și slava, dar Dumnezeu te-a slăvit cu darul facerii de minuni. Iar noi, încredințându-ne de acestea, cântăm Celui atotputernic: Aliluia!

Icosul 10

De Dumnezeu ai fost slăvit atunci când, nefiind primit în tren, nu te-ai întristat, însă, trenul nu a mai pornit, până când nu te-au readus cu evlavie la locul tău de pelerin. Pentru această preaslăvită minune, se cuvine a te lăuda așa:

Bucură-te, om al Raiului, care covârșești legile firii!
Bucură-te, pelerin slăvit, căruia îi slujesc stihiile!
Bucură-te, cel ce, prin Hristos, ești mai presus de cele materialnice!
Bucură-te, cel ce nu te-ai împotrivit când ai fost înjosit!
Bucură-te, cel ce erai cunoscut călătorilor ca om evlavios!
Bucură-te, că aceștia au spus că trenul nu va porni fără de tine!
Bucură-te, că, după ce ai revenit, acesta a pornit de îndată!
Bucură-te, că cei care au văzut minunea, pe Dumnezeu L-au slăvit!
Bucură-te, cel ce ți-ai întărit propovăduirea cu semne minunate!
Bucură-te, om smerit, care nu ai primit gânduri de slavă deșartă!
Bucură-te, cel în care Domnul Își împlinește făgăduințele!
Bucură-te, ocrotitor al pelerinilor și al călătorilor credincioși!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 11

Bunule nevoitor, amăgirea vieții, înșelarea demonilor, duhul lumii și toate nălucirile născute din păcat, le-ai biruit cu rugăciunea, cu luarea aminte și cu postul. De aceea, te-a arătat Hristos viță cu rod ales, care ai uimit chiar și pe cei de alte credințe, iar noi, văzând lucrarea Duhului Sfânt în viața ta, cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Când Fiul lui Dumnezeu a descoperit oamenilor Evanghelia păcii, mulțimi nenumărate de păcătoși, albindu-și hainele prin pocăință, sau arătat flori ale Raiului în țarina lumii. Floare aleasă și bine înmiresmată te vedem și pe tine, Sfinte Gheorghe, pentru care auzi acestea:

Bucură-te, mlădiță crescută din Vița-Hristos!
Bucură-te, aducător de rod bogat duhovnicesc!
Bucură-te, cel ce ai avut ca ucenici stareți, duhovnici și monahi!
Bucură-te, povățuitor nemaiîntâlnit, care pe mulți ai bucurat!
Bucură-te, cel de a cărui viață și evreii s-au minunat!
Bucură-te, că unul dintre ei revelație te-a numit!
Bucură-te, om duhovnicesc, trăitor în privegheri și post!
Bucură-te, cel arătat de Dumnezeu ca făcător de minuni!
Bucură-te, floare-de-colț care ai urmat-o pe Maica Luminii!
Bucură-te, crin care nu ți-ai pierdut frumusețea între spini!
Bucură-te, mireasmă care veselești pe locuitorii cerești!
Bucură-te, cel ce acum și tu viețuiești în grădinile Raiului!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 12

Ca un ostaș viteaz, lupta cea bună ai luptat, ca un străjer treaz ai biruit noaptea acestei vieți, ca o fecioară înțeleaptă ți-ai umplut candela cu untdelemnul iubirii, iar când dorul inimii tale s-a împlinit, sufletul tău cuvios s-a înălțat la cer, unde ai primit cununa neveștejită a slavei din mâna lui Hristos, Căruia cânți: Aliluia!

Icosul 12

Când te întrebau ucenicii despre sfârșitul vieții tale, tu le spuneai: „Eu am să mor când s-or tulbura popoarele și la moartea mea va fi sărbătoare și vor trage clopotele în țară”. Astfel, viața ta pământească s-a sfârșit la preaslăvitul praznic al Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, când sunetul clopotelor aducea și vestea războiului. De aceea, aducându-ne aminte de prorocia ta, îți cântăm:

Bucură-te, cel ce ți-ai cunoscut înainte ceasul sfârșitului!
Bucură-te, pelerin râvnitor, care ai ajuns la Cel dorit!
Bucură-te, cel ce ai fost petrecut la mormânt de mulțimi nenumărate!
Bucură-te, cel ce ai fost binecuvântat cu mulți ucenici!
Bucură-te, călător nejefuit de tâlharii cei din văzduh!
Bucură-te, înălțime la care privim cu evlavie!
Bucură-te, cel înmormântat la Curtea domnească a lui Ștefan Vodă!
Bucură-te, cel ce și la mormânt ai săvârșit minuni!
Bucură-te, că, dorind ucenicii să-ți ducă moaștele la Râșca, nu te-ai învoit!
Bucură-te, că înspre Mănăstirea Văratec au pornit căruța și caii!
Bucură-te, cel slăvit de toți pentru acest semn neobișnuit!
Bucură-te, cel de o râvnă cu Sfântul Iosif de la Văratec!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 13

O, alesule al lui Hristos, care bine ai săvârșit călătoria vieții, Sfinte Gheorghe, roagă-L pe milostivul Dumnezeu pentru noi, care suntem în pustiul lumii, să ne izbăvim de negura întristării ce vine din păcat și să dobândim lumina bucuriei, care vine din virtuți, ca mântuindu-ne din amăgirea vieții, să cântăm împreună cu tine Preasfintei Treimi: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Încă din tinerețe, Sfinte Gheorghe, ai fost pătruns la inimă de chemarea Mântuitorului, pe Care L-ai urmat în toată viața ta; astfel, desculț, cu capul descoperit și, purtând pe mâini Evanghelia iubirii, te-ai făcut priveliște îngerilor și oamenilor și ai ajuns biruitor în Canaanul ceresc, unde te rogi pentru cei care-ți cântă:

Bucură-te, tinerețe curată și lui Dumnezeu închinată!
Bucură-te, vârf al evlaviei, de care s-a minunat familia ta binecuvântată!
Bucură-te, pelerin pe urmele Mântuitorului în Țara Sfântă!
Bucură-te, rugător cu duh smerit și cu inimă înfrântă!
Bucură-te, cel ce ai trăit toată viața desculț și cu capul descoperit!
Bucură-te, cel ce ai purtat Evanghelia printre oameni necontenit!
Bucură-te, nevoitor care ai viețuit în cetate ca în pustie!
Bucură-te, sărac de bună voie, care săracilor le aduci veselie!
Bucură-te, iubitor al Psaltirii, pe care ai învățat-o pe de rost!
Bucură-te, trăitor în rugăciune, priveghere și post!
Bucură-te, cel ce ți-ai cunoscut ceasul sfârșitului, cu ochi prorocești!
Bucură-te, adeverirea și lauda preoției obștești!
Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Condacul 1

Veniți, toți credincioșii, să lăudăm pe Sfântul Gheorghe Pelerinul care, prin viața lui minunată, a veselit pe Îngeri și a chemat pe oameni la duhovnicească viețuire; că acesta, sporind cu râvnă fierbinte darul de a-L căuta și mărturisi pe Dumnezeu, în călătorii, în biserici și în sfinte nevoințe, s-a făcut izvor de bucurie și mijlocitor pentru cei care cântă: Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos!

Rugăciune


Sfinte și dreptcredinciosule plăcut al lui Dumnezeu, Gheorghe Pelerinul, văzând noi că ziua este spre sfârșite și se lasă umbrele nopții, prietenii cei de aproape se îndepărtează de noi, tinerețea și sănătatea în fiecare zi se veștejesc, gândurile cele mari se risipesc ca o nălucă, Judecătorul este la uși, iar noi, fiind cuprinși de întunericul deznădăjduirii, năzuim către solirile tale! Sfinte Gheorghe, roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască mărturisirea tâlharului, pocăința vameșului și lacrimile femeii păcătoase! Oprește, prin rugăciunile tale râurile patimilor, usucă noianul păcatelor și povățuiește-ne la limanul voii lui Dumnezeu. Risipește ispitele care vin de la trup, de la diavoli și de la lume, care ne tulbură cu poftele cele necuviincioase, că tu ai primit de la Dumnezeu darul de a fi ascultat. O, Sfinte Gheorghe, umple inimile noastre de bucurie și mulțumire pentru darurile primite de la Dumnezeu, luminează-ne întunericul vieții, ca privind la viețuirea ta cea minunată, să nu mai fim nerecunoscători, ci mulțumindu-ne cu pâinea și cu acoperământul nostru, să ne mântuim prin mijlocirea ta, slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Apoi se cântă Condacul 1, în timpul căruia preotul cădește.

Apoi rostește Ectenia întreită și face Otpustul.

În lipsa preotului, credinciosul rostește rugăciunea Cuvine-se cu adevărat… și încheie zicând: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu