luni, 13 aprilie 2020

Al doilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros, Făcătorul de minuni


Al doilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros, Făcătorul de minuni 


Rugăciunile începătoare


Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință


Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul


Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.
Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni). 

Psalmul 142


Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Tropar

glasul 3

Podobie: De frumusețea…

De luptele lui Nichifor cel Lepros și de bărbăția sa întru nevoință, și îngerii s-au uimit; căci precum un alt Iov întru răbdare, mai presus de fire pătimind, a răbdat și pe Domnul L-a slăvit, Care și acum cu slavă și cu darul minunilor l-a încununat. Acestuia cu credință să-i strigăm: Bucură-te, povățuitorul călugărilor, bucură-te, stâlpule de lumină al Bisericii, bucură-te, că sfintele tale moaște bună mireasmă a nădejdii au dobândit.

Condac


Pe Cuviosul Nichifor, care prin răbdarea mulțimii pătimirilor sale a primit cununa cea nestricăcioasă și acum revarsă noian de tămăduiri celor care îl cinstesc, să-l lăudăm zicând: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi!

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă… Şi acum…

Psalmul 50


Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi curăți, spăla-mă-vei, și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele, și toate fărădelegile mele, șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fărădelege căile Tale, și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Condac 1

glasul 8

Podobie: Apărătoarei Doamne...

Pe atletul cel preaviteaz în suferință, pe diamantul cel neclintit în răbdare, pe cel încercat de boala cea cu întristare, întru care pe Dumnezeu L-a slăvit, pe Nichifor cel Lepros să-l lăudăm cu cântări, așa grăindu-i: Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Icos 1


Cu alese cântări să cinstim viețuirea cea pământească neîntinată, a lui Nichifor cel Lepros, și, lăudându-i alergarea spre viețuirea cea cu cerească cuviință, să-i strigăm într-un glas cu îngerii:
Bucură-te, vasul binecuvântării;
Bucură-te, mirul cel cu bună mireasmă;
Bucură-te, vlăstarul preaînflorit al Bisericii;
Bucură-te, rodul Evangheliei cel preabogat;
Bucură-te, că ai ascultat glasul Domnului Care te-a chemat;
Bucură-te, cel ce Crucea Domnului din copilărie pe umeri ai purtat;
Bucură-te că prin boala leprei mai curat decât aurul ai fost lămurit;
Bucură-te, cel ce cu pricepere, mai luminos decât zăpada te-ai albit;
Bucură-te, sfeșnicul neadormit al luminii cerești;
Bucură-te, vas încăpător, nedeșertat, al harismelor dumnezeiești;
Bucură-te, că bunătate desăvârșită ai avut;
Bucură-te, că tuturor părinte milostiv te-ai făcut;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 2


Ai fugit de povara lenevirii și de întunericul patimilor, Sfinte Nichifore, dobândind lumina nepătimirii, și cu aripi duhovnicești ai înaintat, ajungând către locașurile cele cerești, întru care strigi Domnului cu întreagă cugetare: Aliluia!

Icos 2


De bună voie Sfinte Nichifore, din copilărie te-ai lipit cu totul de Hristos, și cu bucurie ai luat crucea pe umerii tăi, neîmpiedicat urmându-L pe Acela până în sfârșit. Pentru aceea și noi cu drag strigăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, al Domnului slujitor;
Bucură-te, al demonilor biruitor;
Bucură-te, învățăcelul cel înțelept al dreptății;
Bucură-te, al poruncilor dumnezeiești mult iubitor;
Bucură-te, cel ce frumos ai zugrăvit ale Edenului măriri;
Bucură-te, cel ce ai moștenit ale cerului cununi;
Bucură-te, pecete neștearsă a înfrânării;
Bucură-te, temelie a luptelor pline de dumnezeiască râvnă;
Bucură-te, făclie purtătoare de lumină cu strălucire aurie;
Bucură-te, liră cu melodioasă și dulce cântare;
Bucură-te, Părinte Nichifore, podoaba tuturor celor bolnavi de lepră;
Bucură-te Cuvioase, de Dumnezeu văzător, al orbilor ocrotitor;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 3


Cu lacrimi, cu privegheri, cu rugăciuni și postiri făcutu-te-ai casnic lui Dumnezeu, fericite Nichifore, și cu Acesta adeseori vorbind îndeaproape, ca un prieten către Aproapele lui ai grăit. Pentru aceasta cu cuviință te lăudăm, cântând: Aliluia!

Icos 3


Pentru dragostea Ta, Mântuitorule și Binefăcătorule al meu, rabd fără cârtire ale trupului cumplite dureri, strigat-ai Sfinte Nichifore, ca să guști din jerfa de pe Cruce. Pentru aceasta și noi îți dăruim, dragostea noastră, strigând cu mulțumire unele ca acestea: 
Bucură-te, Atlas ce pe umerii tăi răbdarea ai purtat;
Bucură-te, temelie a bărbăției;
Bucură-te, al monahilor neînșelat povățuitor;
Bucură-te, al vieții monahicești vrednică pildă și chip de urmat;
Bucură-te, cel ce prin nevoință patimile cele vătămătoare de suflet ai călcat;
Bucură-te, că puterilor tale sufletești prin smerenie viață le-ai dat;
Bucură-te, că de râvnă spre urmarea vieții îngerești te-ai înflăcărat;
Bucură-te, cel ce pe calea cea strâmtă și cu chinuri ai pășit;
Bucură-te, carte deschisă ce spre dragostea lui Dumnezeu ne-ai îndrumat;
Bucură-te, bici ce înșelarea potrivnicului ai alungat;
Bucură-te, că ai simțit cu mintea răcoarea cea din Ermon;
Bucură-te, că ai adunat bogăție din tainicul Sion;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 4


Mintea ți-ai încins cu brâul asprei nevoințe, Sfinte Nichifore, omorându-ți patimile trupului și viețuind ca un fără de trup în lume. Iubitor al petrecerii celei îngerești făcându-te, împreună cu îngerii L-ai slăvit pe Dumnezeu, cântând : Aliluia!

Icos 4


Minunat ai strălucit cu frumusețea slavei celei dumnezeiești, o, Sfinte Nichifore, luminând Biserica lui Hristos. Împodobit fiind cu diadema celei mai alese cinstiri, uimiți fără de grai ne lași pe noi, cei ce-ți cântăm cu dorire așa:
Bucură-te, a insulei Creta veselie; 
Bucură-te, a insulei Hios frumoasă împodobire; 
Bucură-te, că strâmtorarea cea grea a lumii ai urât; 
Bucură-te, că purtător al sfintei schime îngerești te-ai făcut ;
Bucură-te, că spre a credincioșilor mângâiere gura ți-ai deschis;
Bucură-te, că buzele tale spre buna învățătură le-ai mișcat;
Bucură-te, că în dumnezeiasca vie cu credință ai lucrat;
Bucură-te, lucrătorul cel bun în al Domnului ogor;
Bucură-te, că la cele de căpătâi ale sufletului neîncetat ai cugetat;
Bucură-te, cel ce măririle cerului ai cercetat;
Bucură-te, cel ce ziua și noaptea în rugăciuni ai petrecut;
Bucură-te, cel ce Domnului întru toate ai mulțumit;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 5


Cu împreună-lucrarea Domnului cea minunată, semne și minuni mai presus de fire ai săvârșit, slăvite Nichifore, căci de la pământ te-ai înălțat, fiind văzut de Părintele Eumenie, ucenicul tău, cu care, în ceruri lauzi pe Dumnezeu, neîncetat cântând din toată inima: Aliluia!

Icos 5


Să luăm aminte la bărbăția duhovnicească a Sfântului Nichifor cel Lepros, pe care a arătat-o vreme de mulți ani, închis fiind în leprozeria din Hios, și de a sa răbdare minunându-ne, să-i strigăm din inimă așa:
Bucură-te, vrednic de pomenire, Nichifore;
Bucură-te, atlet nebiruit al lui Hristos;
Bucură-te, că nevoințelor lui Iov ai râvnit;
Bucură-te, că în răbdare laolaltă cu cei leproși ai stăruit;
Bucură-te, că ceata noilor asceți ai împodobit;
Bucură-te, că pe calea tuturor cuvioșilor ai pășit;
Bucură-te, cel ce bogăția cereștilor bunătăți ai agonisit;
Bucură-te, că rodul bunei nădejdi în schimb ai luat;
Bucură-te, cel ce dragostea lui Dumnezeu a împărtăși te-ai învățat;
Bucură-te, că din insula Creta, ca lumina zorilor curat ai răsărit;
Bucure, că toată zidirea cu veselie din belșug ai luminat;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 6


Fericite Părinte Nichifore, ai socotit câștig durerile trupului, și ca Iov ai mulțumit lui Dumnezeu din toată inima, slăvindu-L pe Acela pentru nespusa-I milă și iubire de oameni, înălțându-I neîncetat cântare de mulțumire: Aliluia!

Icos 6


Părinte înțelepțite de Dumnezeu, Nichifore, cuvânt deșert nu s-a auzit din gura ta, căci ai iubit tăcerea ca pe o comoară, zăbovind doar în cuvintele rugăciunii. Cu sfaturile tale de suflet folositoare i-ai întărit pe credincioși, iar învățându-ne pe toți și acum cu credință îți strigăm așa:
Bucură-te, primăvara evlaviei;
Bucură-te, floarea adevărului;
Bucură-te, că pe tine însuți sălaș sfințit dumnezeirii te-ai făcut;
Bucură-te, că din cer harul ca ploaia asupra ta a coborât;
Bucură-te, că sfintele porunci degrab ai împlinit;
Bucură-te, cel ce ai revelat înțelepciunea cuvintelor Scripturii;
Bucură-te, că plata cea nestricăcioasă cu vrednicie ai primit;
Bucură-te, că în corturile drepților cu slavă locuiești;
Bucură-te, că a Domnului Cruce sprijin ai avut;
Bucură-te, cel ce calea cuvioșilor bine ai săvârșit;
Bucură-te, învățăcelul Bisericii și-al lui Hristos prieten;
Bucură-te, ucenic iscusit al înțeleptului Antim;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 7


Cu adevărat mai dulci decât mierea și fagurele sunt cuvintele Evangheliei, pe care mereu pe buzele tale le-ai avut înțelepțitule de Dumnezeu, Părinte Nichifore. Înălțat-ai cântări din Psaltirea lui David, cu care, într-un glas armonios, cânți lui Dumnezeu cântarea de mulțumire: Aliluia!

Icos 7


Sfinte Nichifore, ai adus lui Dumnezeu mulțimea lacrimilor tale, dintr-o inimă ca un mir de nard ales și curat. Câștigat-ai virtutea pocăinței, având plânsul tovarăș nedespărțit și amintirea morții drept mângăiere. Pentru aceasta, alinare și nouă ne dăruiești, celor ce cu dragoste te pomenim și în toate zilele îți strigăm unele ca acestea: 
Bucură-te, prietenul isihiei;
Bucură-te, cunoscătorul înfrânării;
Bucură-te, râul cel preaplin al darurilor osebite;
Bucură-te, oceanul cel adânc al multor minuni;
Bucură-te, cel ce sprijini pe cei clătinați de tulburarea patimilor;
Bucură-te, cel ce veselești pe cei cumplit încercați;
Bucură-te, icoană a milei, mai înainte de Dumnezeu zugrăvită;
Bucură-te, canonul desăvârșit al trăirii în Hristos;
Bucură-te, cel ce ai vorbit cu Dumnezeu ca și cu un prieten;
Bucură-te, cel ce iubirea Lui a devenit una cu suflarea ta;
Bucură-te, pildă a ascultării cu acrivie întru toate;
Bucură-te, cunoscătorul purtării frumoase și neprihănite ;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 8


Străin de toate cele ale lumii te-ai făcut, îndepărtându-te de acestea cu bună știință, și în curțile Domnului ai sălășluit, ca unul ce ai cunoscut părinteasca Lui milă. De dorul Lui te-ai mistuit, și ca un adevărat fiu ai strigat cu veselie cântarea cuviincioasă : Aliluia!

Icos 8


Boala leprei ți-a slăbit permanent vederea ochilor trupești, Cuvioase Nichifore, ajungând până la cea mai de pe urmă durere cumplită a orbirii. Dar ai văzut frumusețea cea neapropiată a lui Dumnezeu, și pe aceasta apropiată o faci celor ce de bunăvoie, cu credință, îți aduc laude ca aceste:
Bucură-te, leagănul bunei-cuviințe;
Bucură-te, rază a Sfeșnicului prea-strălucitor;
Bucură-te, cel ce întărești inimile credincioșilor;
Bucură-te, că ne ajuți să alungăm întunericul patimilor;
Bucură-te, cel ce ne-ai povățuit să aflăm calea cea dreaptă;
Bucură-te, cel ce ne-ai învățat suirea către Dumnezeu;
Bucură-te, timpan ce vestești învățăturile dumnezeiești;
Bucură-te, liră cu îngerești cântări;
Bucură-te, mărgăritarul strălucitor al Bisericii;
Bucură-te, locuitorul Împărăției Cerești;
Bucură-te, cel ce ai fost răsădit cu ușurință în casa Domnului tău;
Bucură-te, cel ce ai secerat rodul cel tainic, cu îmbelșugare;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 9


Ai întărit cu milă și iubire, Părinte Nichifore, pe cei ce pătimeau cumplit, fiind bogat în milostivire, ca unul ce ești prietenul lui Dumnezeu, Cel iubitor de oameni. Și toată iubirea ta ca pe o comoară ai împărțit-o, cu dragoste înălțând Celui ce Este cântarea de laudă : Aliluia!

Icos 10


Răsărit-ai din insula Creta, Sfinte Nichifore, ca un trandafir frumos și bineplăcut, umplând toată zidirea de buna mireasmă a mirului dumnezeieștii tale viețuiri. Și acum înmiresmezi simțirile noastre sufletești, celor ce cu credință îți strigăm ție unele ca acestea: 
Bucură-te, crinul Bisericii; 
Bucură-te, darul desfătării duhovnicești;
Bucură-te, frumusețea osebită a iubirii lui Hristos;
Bucură-te, neprihănită desfătare a virtuților dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce cu lacrimile tale așternutul ți-ai udat;
Bucură-te, că izvorul veseliei înlăuntrul tău ai aflat;
Bucură-te, cel ce ca o pasăre în pustie ai privegheat;
Bucură-te, că întru nevoințe în chilie ai stăruit;
Bucură-te, pecete neștearsă a sărăciei;
Bucură-te, putere cu multe înțelesuri a smeritei cugetări;
Bucură-te, alăută cu multe strune, a Duhului Sfânt;
Bucură-te harpa cea îndulcită de melosul dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 10


Saltă insulă a Cretei, și ca o maică te veselește la pomenirea Sfântului Nichifor cel Lepros, căci pe acesta l-ai dăruit Domnului ca o floare cuvântătoare, plină de dumnezeiască mireasmă. Pentru aceasta și noi ne bucurăm, desfătându-ne de cântarea din biserici: Aliluia!

Icos 10


Cine va putea spune în cuvinte îndeajuns răbdarea ta, Sfinte Nichifore? Căci tu ai purtat crucea bolii și nu ai îngenunchiat sub greutatea durerilor, până ce nu ai ajuns întru bucuria drepților, cu care dimpreună îți cântăm cu veselie:
Bucură-te, că între cei drepți ești preastrălucit;
Bucură-te, că între cuvioși ești preamărit;
Bucură-te, sfeșnic luminos la înălțime așezat;
Bucură-te, candelă plină cu untdelemn dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce cu pricepere de negura patimilor te-ai ferit;
Bucură-te, că la limanul cel lin lesne ai ajuns;
Bucură-te, dumnezeiască oglindă și nouă revărsare de lumină;
Bucură-te, al armoniei cerești organ desăvârșit;
Bucură-te, că haina trupului cea stricăcioasă și fără bună înfățișare ți-ai înălbit;
Bucură-te, că veșmântul bucuriei nepământești ai dobândit;
Bucură-te, că neprihănit cu viețuirea și desăvârșit cu obiceiurile te-ai aflat;
Bucură-te, că osebit cu purtarea și folositor în cuvânt te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 11


Nu ai dat nicidecum somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, fericite Părinte Nichifore, căci ziua și noaptea cu fierbințeală te rugai fără încetare Domnului, laude și cereri aducându-I, și strigând din adâncul inimii: Aliluia!

Icos 11


Ca un bun slujitor, Sfinte Nichifore, ai păzit poruncile Domnului, ținându-le cu multă scumpătate. Pentru aceasta ai înmulțit și talantul care ți s-a încredințat, și ai auzit din gura Stăpânului tău: „intră întru bucuria raiului!” Acum auzi și de la noi, cei ce după datorie îți înălțăm cântare de laudă:
Bucură-te, vrednicule de laude;
Bucură-te, că ție se cuvine a fi încununat;
Bucură-te, cel ce întru părinți și drepți ești minunat;
Bucură-te, cel ce între aleșii Domnului împreună moștenitor te-ai aflat;
Bucură-te, că averea de suflet folositoare ai păzit;
Bucură-te, că locuința în rai ți-ai chezășuit;
Bucură-te, cel ce părtaș obiceiurilor îngerești te-ai aflat;
Bucură-te, stâlp al Bisericii, de aceeași strălucire cu luminătorii cerești;
Bucură-te, adevărat vlăstar al slavei nepământești;
Bucură-te, cel ce cu dragoste te împărtășeai cu Sfintele Taine;
Bucură-te, cel ce ai slujit Domnului precum un fiu părintelui său;
Bucură-te, că ai arătat ascultare întru toate Sfântului Antim;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 12


Aflat-ai har peste har, Cuvioase, primind în chip bogat darul facerii de minuni, pentru aceasta și tămăduiești prin rugăciunile tale pe cei bolnavi, făcându-te mijlocitor, ajutător și împreună-pătimitor celor ce te cheamă și îți cântă cântarea: Aliluia!

Icos 12


Plin de blândețe și înțelepciune fiind, cuvânt mincinos niciodată nu s-a aflat pe buzele tale, Cuvioase Nichifore, nici așteptări spre folosul tău de la aproapele n-ai avut. Ci, cu adevărat pe toți i-ai iubit cu inimă curată, ca pe niște frați ai tăi, și de la toți primit-ai cinstire cu evlavie și duioșie. Iar noi cinstindu-te, după datorie strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, vas încăpător al harului;
Bucură-te, cămară a Duhului Sfânt;
Bucură-te, cel ce bogăția darurilor slavei ai primit;
Bucură-te, că pe Dumnezeul milostivirilor L-ai preacinstit;
Bucură-te, că trupul mâncat de lepră prin nevoințe l-ai îndumnezeit;
Bucură-te, suflete curat, ce cu sfințenia te-ai împodobit;
Bucură-te, că cetele drepților cu strălucire te-au întâmpinat;
Bucură-te, că mai marii îngerilor către Dumnezeu te-au înfățișat;
Bucură-te, al insulei Creta și Hios fierbinte apărător;
Bucură-te, că si cetății Alexandria ești cald ajutător;
Bucură-te, al leprozeriei din Atena ocrotitor;
Bucură-te, înțelept povățuitor al Părintelui Eumenie;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 13


O, Sfinte Nichifore, cel ce în vremurile de pe urmă ești adăugire cuvioșilor părinți, și necurăția sufletelor noaste, cea din lepra patimilor, prin ale tale mijlociri te rugăm să o curățești, ca, sărutând comoara cea bine înmiresmată a moaștelor tale, să ne învrednicim de binecuvântarea milostivirii și purtării tale de grijă, și să-ți înălțăm cântarea de mulțumire: Aliluia!


Icos 1


Cu alese cântări să cinstim viețuirea cea pământească neîntinată, a lui Nichifor cel Lepros, și, lăudându-i alergarea spre viețuirea cea cu cerească cuviință, să-i strigăm într-un glas cu îngerii:
Bucură-te, vasul binecuvântării;
Bucură-te, mirul cel cu bună mireasmă;
Bucură-te, vlăstarul preaînflorit al Bisericii;
Bucură-te, rodul Evangheliei cel preabogat;
Bucură-te, că ai ascultat glasul Domnului Care te-a chemat;
Bucură-te, cel ce Crucea Domnului din copilărie pe umeri ai purtat;
Bucură-te că prin boala leprei mai curat decât aurul ai fost lămurit;
Bucură-te, cel ce cu pricepere, mai luminos decât zăpada te-ai albit;
Bucură-te, sfeșnicul neadormit al luminii cerești;
Bucură-te, vas încăpător, nedeșertat, al harismelor dumnezeiești;
Bucură-te, că bunătate desăvârșită ai avut;
Bucură-te, că tuturor părinte milostiv te-ai făcut;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condac 1


Pe atletul cel preaviteaz în suferință, pe diamantul cel neclintit în răbdare, pe cel încercat de boala cea cu întristare, întru care pe Dumnezeu L-a slăvit, pe Nichifor cel Lepros să-l lăudăm cu cântări, așa grăindu-i: Bucură-te, cel ce porți nume de biruință! 

Tropar

glas 3

Podobie: De frumusețea…

De luptele lui Nichifor Leprosul și de bărbăția sa întru nevoință, și îngerii s-au uimit ; căci precum un alt Iov întru răbdare, mai presus de fire pătimind, a răbdat și pe Domnul L-a slăvit, Care și acum cu slavă și cu darul minunilor l-a încununat. Acestuia cu credință să-i strigăm: Bucură-te, povățuitorul călugărilor, bucură-te stâlpule de lumină al Bisericii, bucură-te, că sfintele tale moaște bună mireasmă a nădejdii au dobândit.

Rugăciune la Sfântul Nichifor cel Lepros


O, Sfinte Nichifore, Părintele nostru mângâietor, ales mărgăritar ce strălucești întru tăria Bisericii din vremurile de pe urmă, tu din copilărie ai fost lipsit de dragostea părinților tăi, dar, rămânând orfan, toată nădejdea în Dumnezeu ți-ai agonisit. Brațele Părintești sârguiește a ni le deschide nouă, celor ce prin reaua viețuire din fii ai lui Dumnezeu am devenit robi ai păcatului, alungând dulceața Mângâietorului Duh și ajungând să gustăm amărăciunea înstrăinării și a singurătății.

Ne rușinăm privind nemăsurata ta răbdare, pe care vreme de mulți ani în boala cea cumplită a leprei ai arătat-o. Pururea în toate ai mulțumit lui Dumnezeu; în deznădejdea duhului și amărăciunea inimii neîndrăznind a grăi. Încă și viețuind alături de părintele tău duhovnicesc, Sfântul Antim, te-ai învrednicit a îmbrăca Sfânta Schimă îngerească. Cine va putea, dar, cuprinde cu mintea luptele tale? Căci neîmpuținat cu duhul te-ai arătat în boală și, întru suferințe ziua și noaptea petrecând, săvârșit-ai încă și monahicești nevoințe cu ascultare desăvârșită. Acestea toate te-au făcut cu adevărat ca un înger în trup, căci, lămurit de patimi fiind și lucrarea rugăciunii neîncetate dobândind, ai ajuns la mult dorita îndumnezeire după har. Și încă, în viață fiind, cu veselie îi primeai pe toți cei ce la tine căutau, și multă mângâiere le revărsai din darul părtășiei neîncetate, ce cu Hristos în rugăciune aveai.

Iar în vremurile de cumplită încercare a molimei ce lumea toată a cuprins, cu a ta cercetare, ai făgăduit că îi vei ajuta pe toți cei care în rugăciune aleargă către tine.
Boala trupească ne înfricoșează, căci nu suntem tari în credință. De frica ce ne-a cuprins nu putem înălța privirea către Cer. Dar, în această strâmtorare, nădăjduim în marea milostivire a lui Dumnezeu, prin mijlocirile Sfinților Săi. Minunile însă sunt doar semne arătate în chip văzut ale Împărăției Cerurilor, prin care noi ne întărim în credință. Și, neputința omenească cunoscând, precum Toma dorim să ne încredințăm, pipăind Coasta cea izvorâtoare de viață. Dar știm că Domnul va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, așa cum ne-a promis. În fiecare clipă purtarea Lui de grijă, plină de iubire, ne călăuzește spre a ne împărtăși din Izvorul nestricăciunii, făcându-ne de un trup și de un sânge cu El. Aceasta este cea mai mare minune! Și tu, Sfinte Nichifore, dimpreună cu toți casnicii lui Dumnezeu, mărturisești că Trupul și Sângele lui Hristos este mai presus de orice leac, în timp ce noi uităm să-L luăm în seamă, așteptând minuni văzute, ca niște puțin credincioși ce suntem. Fericiți, însă, cei ce n-au văzut și au crezut!
Învață-ne, dar, să ne lăsăm cu totul în voia lui Dumnezeu și ne călăuzește prin rugăciune, la limanul nădejdii și al credinței, înmulțind dragostea dintre noi, ca din adâncul inimii să mulțumim și să slăvim pe Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu