sâmbătă, 18 aprilie 2020

CANONUL ÎNVIERIICANONUL ÎNVIERII DOMNULUI

Hristos a înviat din morţi!
Cu moartea pe moarte călcând
Şi celor din morminte
Viaţă dăruindu-le.

În Săptămâna Luminată, orice canon din pravila personală de rugăciune se înlocuiește cu Canonul Paștilor, iar acatistele, cu cel al Învierii. 

Rugăciunile de seară și de dimineață, cu ceasurile Paștilor.

CANONUL ÎNVIERII
Cântarea 1-a, gl. 1


(primul tropar este irmosul și se repetă la sfârșitul cântării)

Irmos: Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare! Paştile Domnului, Paştile! Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruinţă!

Hristos a înviat din morţi…

Să ne curăţim simţirile, şi să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiata lumină a Învierii. Și cântândui-I cântare de biruință, luminat să-L auzim zicând: Bucurați-vă!

Hristos a înviat din morţi…

Cerurile după cuviinţă să se vesealească, şi pământul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută că S-a sculat Hristos, veselia cea veșnică.

Cântarea a 3-a


Irmos: Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni ci din Izvorul nestricăciunii care a izvorât din mormântul lui Hristos, întru Care ne întărim.

Hristos a înviat din morţi…

Acum toate s-au umplut de lumină, şi cerul şi pământul şi cele dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit.

Hristos a înviat din morţi…

Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă scol împreună cu Tine, Cel ce ai înviat. Răstignitu-m-am ieri, împreună cu Tine; Însuți împreună mă preaslăvește, Mântuitorule, întru Împărăția Ta.

Ipacoi, gl. al 4-lea:

Venind mai înainte de zori cele ce au fost cu Maria și găsind piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger: Pentru ce căutați printre cei morți, ca pe un om, pe Cel ce este întru lumina cea pururea fiitoare? Vedeți giulgiurile cele de îngropare. Alergați și vestiți lumii că S-a sculat Domnul, omorând moartea; Că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mântuiește neamul omenesc.

Cântarea a 4-a


Irmos: La dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu grăitorul Avacum să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, grăind cu mare glas: Astăzi este mântuirea lumii, că a Înviat Hristos, ca Cel Atotputernic!

Hristos a înviat din morţi…

Parte bărbătească, ca Cel ce a deschis pântecele fecioresc, fost-a Hristos. Iar ca un om, mielușel S-a chemat. Și fără prihană a fost, Paștile noastre, ca Cel ce n-a gustat stricăciune. Și ca un Dumnezeu adevărat, desăvârșit S-a numit.

Hristos a înviat din morţi…

Ca un mielușel de un an, cununa cea binecuvântată de noi, Hristos, de voie pentru toți S-a jertfit, Paștile cele curățitoare. Și iarăși din mormânt a strălucit nouă, frumos, Soarele Dreptății.

Hristos a înviat din morţi…

Dumnezeiescul părinte David, înaintea chivotului umbrei a săltat jucând. Iar noi, poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, plinirea închipuirilor văzând, să ne veselim dumnezeiește că a înviat Hristos ca Cel Atotputernic!

Cantarea a 5-a


Irmos: Să mânecăm cu mânecare adâncă, și în loc de mir cântare să aducem Stăpânului. Și să vedem pe Hristos, Soarele Dreptății, tuturor viață răsărind.

Hristos a înviat din morţi…

Milostivirea Ta cea nemăsurată, cei ținuți în legăturile iadului văzând-o, spre lumină se grăbeau, Hristoase, cu picioare vesele, lăudând Paștile cele veșnice.

Hristos a înviat din morţi…

Să ne apropiem, purtătorilor de lumină, de Hristos, Cel ce a ieșit din mormânt ca un Mire, și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice, Paștile lui Dumnezeu, cele mântuitoare.

Cantarea a 6-a


Irmos: Coborâtu-te-ai întru cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice care țineau pe cei legați, Hristoase. Iar a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt.

Hristos a înviat din morţi…

Păzind pecețile întregi, Hristoase, ai înviat din mormânt, cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei prin nașterea Ta, și ne-ai deschis nouă ușile Raiului.

Hristos a înviat din morţi…

Mântuitorul meu, jertfa cea vie și nejertfită, ca un Dumnezeu, pe Tine însuți de voie aducându-te Tatălui, ai înviat pe Adam, împreună cu tot neamul, înviind din mormânt.

Condacul, glasul al 8-lea


De Te-ai și pogorât în mormânt, Cela ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase, Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe:  bucurați-vă! și apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuți ridicare.

Icos

Pe Soarele cel mai înainte de soare, Care a apus oarecând în mormânt, întâmpinatu-L-au către dimineață, căutându-L ca pe o zi, mironosițele femei, și una către alta strigau: o, prietenelor, veniți să ungem cu miresme Trupul cel de viață purtător și îngropat, Trupul care a înviat pe Adam cel căzut, Care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm, și să aducem miruri în loc de daruri Celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: o, Stăpâne, scoală-Te, Cel ce dai celor căzuți ridicare.

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfânta Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. (de 3 ori)

Cântarea a 7-a


Irmos: Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimește ca un muritor, și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii, Cel ce Unul este binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și preaslăvit.

Hristos a înviat din morţi…

Femeile cele de Dumnezeu înțelepțite, cu miruri către Tine au alergat, și bucurându-se, s-au închinat Ție, Dumnezeului cel viu, pe Care ca pe un mort cu lacrimi te căutau. Și Paștile cele de taină, ucenicilor Tăi, Hristoase, le-au binevestit.

Hristos a înviat din morţi…

Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieții veșnice. Și săltând, lăudăm pe Pricinuitorul, pe Cel Unul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și preaslăvit.

Hristos a înviat din morţi…

Cât este de sfântă cu adevărat și întru-tot prăznuită această noapte de mântuire și strălucită, mai-nainte vestitoare fiind a zilei celei purtătoare de Lumină, a Învierii, întru care Lumina cea fără de ani din mormânt cu trupul tuturor a strălucit.

Cântarea a 8-a


Irmos: Această aleasă și sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, împărăteasă și doamnă, al praznicelor praznic și sărbătoare este a sărbătorilor, întru care binecuvântăm pe Hristos în veci.

Hristos a înviat din morţi…

Veniți din rodul cel nou al viței, al dumnezeieștii veselii, în ziua cea vestită a Învierii, Împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe Dânsul că pe un Dumnezeu în veci.

Hristos a înviat din morţi…

Ridică împrejur ochii tăi, Sioane, și vezi că iată au venit la tine fiii tăi, ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus și de la miazănoapte, și de la mare și de la răsărit, întru tine binecuvântând pe Hristos în veci.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!


Părinte Atotțiitorule și Cuvinte și Duhule, Fire ceea ce ești Una în trei Ipostasuri, mai presus de ființă și de dumnezeire, întru Tine ne-am botezat și pe Tine te binecuvântăm întru toți vecii.

Cântarea a 9-a


Irmos: Îngerul a strigat celei pline de dar: Curată Fecioară, bucură-te! și iarăși zic, bucură-te! că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt.

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că Slava Domnului peste tine a răsărit! Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu Curată Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru Învierea Celui născut al tău.

Hristos a înviat din morţi…

O, dumnezeiescul! O, iubitul! O, preadulcele Tău glas! Căci cu noi ai făgăduit să fii cu adevărat, până la sfârșitul veacului, Hristoase! Pe Care întărire de nădejde credincioșii avându-Te, ne bucurăm.

Hristos a înviat din morţi…

O, Paștile cele mari și preasfințite, Hristoase! O, Înțelepciunea și Cuvântul și Puterea lui Dumnezeu! Dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine, mai adevărat, în ziua ce neînserată a Împărăției Tale.


Cântările Învierii - Chilia Buna Vestire


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu