miercuri, 8 iunie 2016

După Biserica Ortodoxa a Bulgariei, Biserica Antiohiana anunță ca NU va participa la Sinod dacă nu va fi găsită o soluție față de problema jurisdicțională din Qatar și cere amânarea Sinodului până la găsirea unui consens ortodox. "Dacă participarea la sesiunile sinodale este posibilă fără a lua parte la Sfânta Euharistie, aceasta lipsește Sinodul de caracterul său ecleziologic și îi conferă o calitate administrativă"


Hotărâre:

Pe parcursul celei de-a șaptea sesiuni Extraordinare, deschisă încă de pe 25 mai 2016, Sfântul Sinod al Patriarhiei Antiohiei a avut o reuniune pe 6 iunie 2016 prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Ioan X și în prezența Înaltpreasfințiților episcopi, pentru a studia pozițiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale legate de Sfântul și Mare Sinod Panortodox (menționat în continuare ca "Mare Sinod"), problemele enumerate în agenda sa, precum și pentru a formula poziția corespunzătoare a Bisericii Antiohiene în acest sens, luând în considerare decizia Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 31 mai 2016 despre "formarea unui Comitet alcătuit din reprezentanții Bisericii Antiohiene și a Ierusalimului, dimpreună cu Patriarhia Ecumenică responsabilă pentru coordonarea acestuia, care s-ar întâlni imediat după Sfântul și Marele Sinod", pentru a găsi o soluție fată de încălcarea Bisericii Ierusalimului a limitelor canonice jurisdicționale ale Bisericii Antiohiei în emiratul Qatar.


După luarea în considerare a pozițiilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, Părinții Sinodului Bisericii Antiohiene  au constatat:

1. Că pozițiile unor Biserici, în ceea ce privește cele mai multe dintre problemele enumerate pe ordinea de zi a Marelui Sinod, sunt încă divergente, și că unele Biserici refuză anumite documente înaintate Marelui Sinod în forma lor actuală, așa cum s-a menționat clar și explicit în decizii luate de Sfintele lor Sinoade respective;

2. Faptul că unele Biserici exprimă rezerve esențiale cu privire la aspectele organizatorice ale Marelui Sinod, față de costurile sale financiare, precum și de modul de aplicare al acordurilor încheiate de către Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe la Chambésy, 2016;

3. Faptul că Biserica din Bulgaria a emis, la 1 iunie 2016, o decizie sinodală, în care a menționat rezervele sale și a cerut Preafericirii Sale, Patriarhului Ecumenic, să amâne convocarea Marelui Sinod pentru o dată ulterioară, continuând în mod activ lucrările lui pregătitoare, iar, în caz contrar, se abține să participe la el;

4. Că Biserica Rusiei a luat, pe 3 iunie 2016, o decizie sinodală în care propune convocarea unei Conferințe anterioară datei Sfântului Sinod, în scopul de a studia problemele nerezolvate și de a ajunge la un consens cu privire la observațiile Bisericilor față de documente sinodale. Această decizie a subliniat, de asemenea, respectarea principiului consensului prin participarea tuturor Bisericilor autocefale în acest Sinod;

Părinții Sfântului Sinod Antiohian au notat, de asemenea:

1. Că observațiile și rezervele Bisericii Antiohiene legate de Regulamentul intern al Marelui Sinod și deciziile luate de Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, între 21 și 28 ianuarie 2016 [cu privire la documentul legat de Taina Căsătoriei și a impedimentelor sale n.n.], care sunt ambele documente ce nu au fost semnate de Biserica Ortodoxă Antiohiană, nu au fost luate în considerare până în prezent, contrar regulilor observate în cadrul lucrărilor ortodoxe comune, stabilite de către Preafericirea Sa, Patriarhul Ecumenic, Athenagoras I, când au început pregătirile pentru Marele Sinod, și care se exprimă prin necesitatea unui acord unanim al Bisericilor Autocefale cu privire la toate deciziile;

2. Că documentul legat de Taina Căsătoriei și a impedimentelor sale este încă pe ordinea de zi a Marelui Sinod, deși acesta nu a fost semnat de Biserica Antiohiei și Biserica Georgiei;

3. Că problema diasporei a fost inclusă pe ordinea de zi a Marelui Sinod fără nici o evaluare a activității Adunărilor Episcopale, indiferent de apelurile antiohiene repetate pentru o întâlnire specială spre a evalua activitatea acestor Adunări, și sugerării unei soluții ecleziale convenabile înainte de convenţia Marelui Sinod. Aceste Adunări au fost create ca o " situație de tranziție, care va pregăti terenul pentru o soluție strict canonică a problemei" cu condiția ca "acestă pregătire nu trebuie să depășească data convocării viitorului Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe, astfel încât acesta să poată aduce o soluție canonică a problemei" (alineatul 1 .B. a documentului în legătură cu diaspora ortodoxă adoptat la Conferinta Presinodala de la Chambésy din 6-12 iunie 2009). Prin urmare, este necesar să se evalueze activitatea acestor Adunări înainte de convocarea Marelui Sinod, astfel încât Sinodul nu va trebui să abordeze direct problema diasporei și a Adunărilor episcopale fără pregătire presinodală;

4. Că problema "Calendarului Bisericii și unificarea datei de sărbătorire a Paștilor" a fost eliminat de pe ordinea de zi, în ciuda importanței sale pentru turma ortodoxă a Scaunului Antiohian, așteptând de la Biserica Ortodoxă sobornicească o poziție pastorală în acest sens;

5. Că secțiunea referitoare la evaluarea dialogului cu alți creștini, care trebuia să fie elaborată cândva, în curând, înainte de convocarea Marelui Sinod, pentru a fi inclusă în documentul despre "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul a lumii creștine", nu a fost nici elaborată și nici aprobată până în prezent;

6. Că conținutul documentului "Autonomia și modul ei de proclamare" necesită aprobare înainte de includerea sa pe ordinea de zi a Marelui Sinod;

7. Că ultima etapă presinodală a fost caracterizată de absența contribuției reale și eficiente a Bisericilor Ortodoxe la lucrările pregătitoare, de ritmul lent al Secretariatului, cât și de lipsa de claritate în ceea ce privește calendarul și lucrările ședințelor; care prezintă un posibil risc de eșec la sesiunile sinodale;

8. ultima decizie a Patriarhiei Ecumenice din data de 31 mai 2016, sugerând să amâne soluționarea diferendului cu Patriarhia Ierusalimului, până după Marele Sinod, neglijează inițiativa Patriarhului Ecumenic (05 aprilie 2016) și răspunsul antiohian la aceasta, și nu ia în considerare profunzimea problemei și efectele sale asupra Sfântului și Marelui Sinod Ortodox. Sfântul și Marele Sinod Ortodox nu poate avea loc în timp ce comuniunea dintre cele două Biserici apostolice este ruptă, având în vedere caracterul euharistic al acestui Sinod. Emiterea acestei decizii înainte de convocarea Sinodului lasă Biserica Antiohiana într-o situație singulara și inacceptabilă de a participa la Marele Sinod fără a consluiji Euharistia, din cauză că nu s-a găsit o soluție la problema încălcării, comisă de Patriarhia Ierusalimului, de mai bine de trei ani (a se vedea declarația Sinodului Antiohian din 1 iunie in 2016 cu privire la această dispută).

9. Că problema încălcarii Patriarhiei Ierusalimului a luat dimensiuni îngrijorătoare și periculoase, datorată declarațiilor Patriarhiei Ierusalimului, în corespondența sa cu Patriarhia Antiohiei, cu privire la alte zone aflate sub jurisdicția canonică antiohiană. A se înțelege, că fac parte din Patriarhia Ierusalimului;

Și, având în vedere faptul că Biserica Antiohiei a depus eforturi considerabile pentru a menține unitatea ortodoxă, iar acest lucru este ceea ce a fost asigurat și reiterat de la lansarea ideii Marelui Sinod în 1961, și a rămas fidelă căii și abordării Patriarhilor Elias IV și Ignațiu al IV, de binecuvântată memorie, care au contribuit în mare măsură la progresul Conferințelor Presinodale pentru Marele Sinod. Biserica Antiohiei se străduiește încă, prin persoana Patriarhului ei, Ioan X, pentru a păstra această unitate cu grijă, statornicie și sacrificiu;

Știind că Biserica Antiohiană, cu toate că nu a semnat deciziile Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale da la Fanar (martie 2014), a participat la Comisiile pregătitoare ale Marelui Sinod Ortodox și la activitatea celei de-a cincea Conferințe Presinodale din Chambésy 2015 și la Sinaxa Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale din Chambésy 2016. Si, deși nu a semnat nicio decizie la ultima Sinaxă, a participat la lucrările Comisiilor pregătitoare ale Sfântului și Marelui Sinod Ortodox, pentru a facilita activitatea ortodoxă comună și a însoții, așa cum a făcut-o de-a lungul ultimelor decenii, în speranța de a rezolva toate problemele înainte de convocarea Marelui Sinod;

Biserica Antiohiană a acordat acestui eveniment, care este cel mai mare și cel mai frumos din viața Bisericii contemporane, locul meritat, în a face toate proiectele sale de document disponibile în limba arabă și accesibile turmei sale. Sfântul Sinod Antiohian a însoțit, de asemenea, lucrările pregătitoare pentru Sinod și a sugerat modificări convenabile pentru documentele sale.

Din cele de mai sus, se pare că convocarea Sfântului și Marelui Sinod, care a fost planificată de generații, este pusă în pericol de o serie de dificultăți și are încă nevoie de mai multă pregătire cu privire la problemele pe care le va trata și detaliile practice referitoare la convocarea și procedurile sale;

Biserica Antiohiei, în lumina tuturor dificultăților cu care se confruntă și care sunt considerate cele mai dramatice din istoria sa, și în ciuda situației triste a turmei sale, mai ales în Siria, Liban și Irak, nu a cruțat nici un efort, timp sau rugăciunea, de dragul de a facilita și pentru succesul eforturilor care să conducă la acordul Sinodului în aceste zile, și să participe la el, în ciuda crizei economice și umane pe care o experimentează;

În cazul în care Sinodul se reunește în timp ce cele două Biserici apostolice nu sunt în comuniune  una cu cealaltă, acest lucru înseamnă că participarea la sesiunile sinodale este posibilă fără a lua parte la Sfânta Euharistie, ceea ce lipsește Sinodul de caracterul său ecleziologic și îi conferă o calitate administrativă, contradictorie față de statornica Tradiție sinodală ortodoxă;

Sinodul se convoacă pentru a exprima unitatea ortodoxă, care necesită o atmosferă de iubire și frățietate în Hristos și multă îngrijire de oamenii de astăzi, ceea ce înseamnă realizarea unui acord al Bisericilor Ortodoxe Autocefale în jurul unui număr mare de subiecți și garantarea participării acestora la lucrările Sinodului și acceptarea în unanimitate a deciziilor sale;

In plus, turma antiohiană, după ce a aflat ordinea de zi a Sinodului și a documentelor sale, și-a exprimat marele său regret pentru faptul că Sinodul nu va face față provocărilor cu care se confruntă credincioșii, în special provocărilor tineretului. Turma credincioșilor și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acest Sinod care se îndepărtează de principiile inițiale care erau în spatele acordului său, adică de a confrunta împreună provocările Bisericii Ortodoxe în momentul actual și care prezintă o mărturie comună a lumii de astăzi;

Prin urmare, părinții Sfântului Sinod antiohian au decis în unanimitate următoarele:

1. Să ceara Preafericirii Sale, Patriarhul Ecumenic, să lucreze la realizarea unui consens cu privire la rezervele formulate de Bisericile Ortodoxe Autocefale legate de Sfântul și Marele Sinod în timpul care a mai rămas pană la data convenită [a tinerii sale]. În cazul în care acest lucru eșuează, Biserica antiohiană cere amânarea Sfântului și Marelui Sinod pentru altă dată, când relațiile pașnice între Bisericile autocefale predomină, și un consens ortodox cu privire la ordinea de zi a Sinodului, a reglementărilor și procedurilor executive și practice sunt garantate;

2. Biserica antiohiană nu va participa la Sfântul și Marele Sinod până ce motivele care o împiedică să participare la Sfânta Euharistie în timpul Sinodului dispar. Aceasta va fi prin găsirea unei soluții finale la încălcarea de către Patriarhia Ierusalimului a limitelor jurisdicției canonice a  Tronului Antiohian, ceea ce a dus la ruperea comuniunii cu Patriarhia Ierusalimului;

3. De a reaminti importanța participării tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale la Sfântul și Marele Sinod și că deciziile trebuie să fie luate în prezența lor, și aprobate de acestea în unanimitate, în conformitate cu principiul esențial al unui Sinod panortodox și pentru a păstra unitatea Bisericii Ortodoxe.

4. Comunicarea cu toate Bisericile Ortodoxe și informarea acestora cu privire la conținutul poziției antiohiene și motivele care au condus la aceasta.

5. Solicitarea credincioșilor de a participa împreună cu păstorii lor la rugăciune, ca Duhul Sfânt să poată călăuzi Biserica în călătoria sa spre unitate, de dragul mărturiei sale unitare pentru Hristos în această lume.***

La data de 1 iunie, Sinodul Bisericii Bulgare a cerut amânarea Sinodului Panortodox din Creta (16-27 iunie 2016), invocând o serie de motive dintre care enumerăm: a) lipsa unei agende importante şi consistente a Sinodului; b) lipsa consensului panortodox asupra Regulamentului de funcţionare a Sinodului şi a mai multor documente propuse spre aprobare; şi c) cheltuielile financiare prea mari puse pe seama fiecărei Biserici Autocefale. În caz că cererea Sinodului de la Sofia nu va fi luată în serios de Patriarhia Ecumenică, care organizează Sinodul din Creta, Biserica Bulgară nu va participa la acest Sinod.

Bineînţeles, hotărârea bulgarilor a fost îndelung criticată de cei mai mulţi. Doar Sinodul Bisericii Ruse, la o şedinţa extraordinară din 3 iunie a luat-o în serios, cerând întâistătătorilor să aibă o întâlnire presinodală extraordinară, care să permită înlăturarea tuturor problemelor, aşa încât Sinodul să aibă loc la data programată.

Adevărata surpriză a venit însă de la vechea Patriarhie a Antiohiei, care la majoritatea întâlnirilor organizatorice de până acum (începând cu cele din anii ’60 – ’80 ai secolului trecut şi culminând cu întâlnirile de la Istanbul din martie 2014 şi de la Chambésy din ianuarie 2016) a avut anumite amendamente sau, fără să-şi explice clar poziţia, a refuzat semnarea diferitelor documente sau declaraţii.

Conform agenţiei de ştiri Romfea.gr, în şedinţa extraordinară a Sinodului Patriarhiei Antiohiei din 6 iunie 2016, acesta a luat act de hotărârea Bisericii Bulgare şi de propunerea Bisericii Ruse privind rezolvarea problemelor organizatorice, acuzând Patriarhia Constanti­nopolului de indiferenţă faţă de propunerile celorlalte Biserici Ortodoxe.

Mai mult decât atât, Sinodul Patriarhiei Antiohiei nu acceptă propunerea Constantinopolului de a amâna rezolvarea diferendului jurisdicțional cu Patriarhia Ierusalimului după Sinodul din Creta, amintind tuturor că Patriarhia Antiohiei şi cea a Ierusalimului nu sunt în comuniune euharistică şi, deci, nu vor putea sluji şi colabora la Sinod, mai ales că Ierusalimul n-a făcut nimic timp de trei ani ca să rezolve problema arhiepiscopiei pe care a înfiinţat-o în Qatar pe teritoriul canonic al Antiohiei.

De asemenea, Patriarhia Antiohiei constată că agenda Sinodului nu este relevantă, mai ales după ce s-a scos şi tema calendarului (importantă pentru nevoile pastorale ale credincioşilor din Patriarhia Antiohiei), iar toate celelalte documente propuse spre aprobare au carențe majore sau sunt lipsite de consistenţă.

În consecinţă, Patriarhia Antiohiei cere Constantinopolului amânarea Sinodului Panortodox până la eliminarea tuturor problemelor existente între Bisericile Autocefale şi cheamă pe toţi la o mai serioasă pregătire pentru organizarea viitorului Sinod, a cărui succes depinde de consensul deplin al tuturor ortodocşilor. În actuala situaţie, Biserica Antiohiei nu va participa la Sinodul din Creta şi nici nu va recunoaşte hotărârile lui.

De fapt, o eventuală întrunire în Creta fără Patriarhia Antiohiei şi cea a Bulgariei nu mai poate fi numită nici „Sinod” şi nici „Panortodox”, ci un fel de adunare a unor ierarhi, care au hotărât să-şi petreacă (pe banii noştri) vacanţa în unul din cele mai frumoase locuri turistice din Europa…LEGATURI: 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu